Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTWIANACH W SPRAWIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WYMAGANEGO PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE CZĘŚC 2 PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”. 

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r.
Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska                            i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW”), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: programem).
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.
Mieszkańcy Gminy Rytwiany wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach pokój  22 ( I piętro  referat świadczeń rodzinnych).
 
 
Druki wniosku są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach
ul. Staszowska 15, pokój 22
lub do pobrania na stronie  GOPS Rytwiany
DRUK - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWE zadanie-wyd-zasw-1102.pdf
 
 
Więcej informacji na temat dokumentów, które będą wymagane przy składaniu wniosku można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rytwianach               pok. 22 lub pod numerem telefonu 15 864 79 33 .
 
 
 
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach
godziny pracy : poniedziałek – piątek 7.30 -15.30