Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY

ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm)

z w o ł u j ę

XIX - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 30 stycznia 2012r. /poniedziałek/
o godzinie 11- tej w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Gminy w 2011r.
6. Plan pracy Rady Gminy Rytwiany i Komisji Stałych na 2012r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012 – 2027.
8. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia Gminy Rytwiany do Lokalnego Partnerstwa dla Młodzieży.
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski
 

 

Więcej artykułów…