Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY

 

ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm)
z w o ł u j ę
XXXIX - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 24 lipca 2013r. /środa/
o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w/s zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
  5. Interpelacje i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

     

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

 

Więcej artykułów…