Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na X - sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.)
z w o ł u j ę
X - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 26 sierpnia 2015r. /środa/
o godzinie 11.00
w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rytwiany za I półrocze 2015 r. oraz wykonania planów finansowych:
a/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach,
b/ Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach,
c/ Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2015-2027.
6. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015-2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu, który przedstawi Radzie Gminy swoją opinię o zgłoszonym kandydacie na ławnika.
11. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…