Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.)

z w o ł u j ę
XI - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 29 września 2015r. /wtorek/
o godzinie 14.00
w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2015-2027.
5. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego GSPZOZ
w Rytwianach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski


 

 

Więcej artykułów…