Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RYTWIANACH

Informacja-Gmina-RytwianyInformujemy, że od stycznia 2017r. Punkt bezpłatnej pomocy prawnej został przeniesiony z Urzędu Gminy w Rytwianach do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach, ul. Szkolna 1.

Punkt czynny jest w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 12.00; tel. kontaktowy: 15/864-78-54.
Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom posiadającym następujące uprawnienia:

• Osobie, która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat (uprawnienie wykazuje się przedkładając dokument stwierdzający tożsamość).
• Osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się po poradę prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć decyzję o przyznaniu świadczenia i złożyć oświadczenie, że nie wydano wobec tej osoby decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia).
• Posiadaczowi ważnej Karty Dużej Rodziny (przedkłada się ważną kartę).
• Kombatantom (przedkłada się zaświadczenie wydane na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
• Weteranom (uprawnienie wykazuje się przedkładając ważną legitymację weterana).
• Osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (osoba składa oświadczenie).
Druki oświadczeń są dostępne w punkcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Pomoc prawna udzielana jest według kolejności zgłoszeń (na miejscu, w punkcie).
Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. z późn. zm.) określa, że jest to pomoc prawna na etapie przedsądowym, obejmująca:
• Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach.
• Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego.
• Pomoc w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych, sądowo-administracyjnych).
• Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Jakich spraw nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

• Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
• Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
• Innych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

 

Więcej artykułów…