Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

LGD Dorzecze Wisły - informacja w sprawie naboru wniosków

Informacja-Gmina-RytwianyINFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW Z PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1 DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW


Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły informuje, iż w miesiącu czerwcu 2017 r. planuje uruchomić nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców skierowane do osób prawnych (np. stowarzyszeń) z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych. W ramach konkursu finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie, w tym:

1) wspieranie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
2) wspieranie rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji,
3) inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe,
4) inwestycje w ścieżki edukacyjne, chodniki,
5) ogólnodostępne obiekty rekreacyjne, boiska sportowe, boiska wielofunkcyjne,
4) inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Grupami docelowymi będą mieszkańcy i turyści. Poziom dofinansowania będzie wynosił do 90% kosztów kwalifikowalnych, rozliczenie na zasadach refundacji. Minimalna kwota dofinansowania 50 000,00 zł, maksymalna 200 000,00 zł. Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Na konkurs przewidziano budżet w kwocie 1 000 000,00 zł. Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 10. Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które skorzystały z nowo powstałej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej: 1 000.

Wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionym zakresem działania, przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych osób prawnych, zapraszamy do uzyskania szczegółowych informacji bezpośrednio w siedzibie biura, mieszczącego się w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27, pokój nr 110, lub pod nr tel. 15/ 865-02-16, wysłania informacji drogą mailową na adres: biuro@dorzeczewisly.pl, skorzystania z usługi Live Chat'a na stronie www.dorzeczewisly.pl, lub za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Więcej artykułów…