Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

PROJEKT 'LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE' - DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania - Dorzecze Wisły rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły,  jako partner zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany)  do udziału w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1
 
Rekrutacja uczestników projektu będzie trwać od 20.04.2017 r. do 20 maja 2017 r. Beneficjent projektu wraz z Partnerami projektu  zastrzegają sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu rekrutacji.
 
W projekcie zostały przewidziane następujące formy wsparcia:
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo grupowe oraz indywidualne z zakresu powstawania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie finansowe na założenie działalnościi  gospodarczej: 21 000,00 zł,
 • półroczne wsparcie pomostowe w kwocie 1 100,00 zł/mies,
 • catering w czasie trwania szkoleń,
 • materiały szkoleniowe.
W projekcie mogą wziąć udział:
 1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
 2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
 3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
  – kobiety,
  – osoby z niepełnosprawnościami
  – osoby z terenów wiejskich,
  – osoby po 50 roku życia,
  – osoby niskowykwalifikowane,
  – osoby długotrwale bezrobotne.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU.
2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
3. FORMULARZ REKRUTACYJNY.
4. KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO.
5. OŚWIADCZENIE O USTALONYM PROFILU POMOCY.
6. OŚWIADCZENIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO.
7. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.
8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO.

 

DOKUMENTY UCZESTNIKA PROJEKTU:

1. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH.
2. BIZNESPLAN.
3. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.
4. KARTA OCENY BIZNESPLANU.
5. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS.
6. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI.
7. UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.
8. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO.
9. UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO.
10. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH.
 

Źródło: Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły - dorzeczewisly.pl

 
 

Więcej artykułów…