Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na 31 sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę
XXXI - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 26 maja 2017 r. (piątek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXX.
3. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027.
11. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.
12. Roczne sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rytwianach za 2016 r.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. dla Gminy Rytwiany.
14. Informacja o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
15. Interpelacje i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…