Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXXIV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXXIII.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rytwiany za I półrocze 2017 r. wraz z informacją z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za I półrocze 2017 r.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na Uchwałę Nr XXIX/158/2017
Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2017 roku oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

Więcej artykułów…