Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Stowarzyszenie „Aktywna Kłoda” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Rytwianach dostarcza pomoc żywnościową najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017.
PO PŻ jest programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program adresowany jest do rodzin i osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mają możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych.
Wsparciem w ramach PO PŻ mogą być objęte rodziny lub osoby samotne i bezdomne, spełniające przesłanki wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 1028,00 zł na osobę w rodzinie lub 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Kryterium dochodowe obowiązuje wszystkie osoby skierowane do Programu.
Pomoc w ramach PO PŻ otrzymują osoby, które zostały skierowane przez ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania. Osoby bezdomne mogą być kwalifikowane samodzielnie przez organizacje partnerskie (na podstawie stosownego oświadczenia). W przypadku osób, które z różnych względów nie zgłaszają się do ośrodka pomocy społecznej, możliwe jest złożenie oświadczenia o wysokości dochodu w siedzibie organizacji partnerskiej. Pracownik organizacji partnerskiej może dostarczyć oświadczenie (wraz z odpowiednio wypełnionym obowiązującym załącznikiem) do ośrodka pomocy społecznej w imieniu osoby najbardziej potrzebującej, a ośrodek może potwierdzić kwalifikowalność tej osoby do Programu.
Do Podprogramu 2017 GOPS w Rytwianach wydał skierowania dla 150 osób najbardziej potrzebujących w 51 rodzinach.
Stowarzyszenie „Aktywna Kłoda” pełniące  rolę OPL (Organizacji Partnerskiej Lokalnej) sprowadza i przekazuje artykuły spożywcze ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim pełniącego funkcję OPR (Organizacji Partnerskiej Regionalnej).
W ramach Podprogramu 2017, do czerwca 2018 r. przewidziana jest dostawa i dystrybucja ok. 7,5 tony artykułów żywnościowych.
W ramach działań towarzyszących osoby korzystające ze wsparcia wezmą udział w warsztatach ekonomicznych, dietetycznych, kulinarnych oraz o niemarnowaniu żywności. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
 Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Strona www Świętokrzyskiego Banku Żywności: http://www.ostrowiec.bankizywnosci.pl/index.php/component/content/?view=featured

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności
Aleja 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon: 41 265 11 22

M.M.


 

 

Więcej artykułów…