Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA XXII SESJĘ RADY GMINY

Rytwiany, 2008.08.05

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY RYTWIANY

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

z w o ł u j ę

XXII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 22 sierpnia 2008 r. (piątek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołów komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
6. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach
7. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi staszowskiemu na odnowę nawierzchni dróg powiatowych.
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…