Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Rytwiany

Rozpoczęto prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 261206_2 Rytwiany - obszar wiejski, w obrębach ewidencyjnych:
Grobla , Rytwiany, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Tuklęcz.

Wykonawcą prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jest
Konsorcjum Firm: Tukaj Mapping Central Europe sp. z o. o. ul. Odrzańska 7, 30-408 Kraków (lider Konsorcjum) oraz Geomatic sp. z o. o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław (członek Konsorcjum).

Osoby władające nieruchomościami są obowiązani umożliwić wykonawcy:
Stosownie do art. 13 i 14 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele lub inne
a) wstęp na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
b) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
c) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych.


W wyniku prac modernizacyjnych zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego, który podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu ... Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie i Urzędu Gminy w Rytwianach, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

Więcej informacji w pliku poniżej  oraz w Starostwie Powiatowym w Staszowie -  Pan Sławomir Bartos tel. 158665017

zarzadzenie_starosty_staszowskiego_40_2017.pdf

 

Więcej artykułów…