Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLIV - sesję Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
z w o ł u j ę
XLIV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XLIII.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rytwianach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany do organu regulacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2018-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany.
13. Interpelacje i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…