Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany”

Informacja-Gmina-Rytwiany

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców gminy Rytwiany”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 539518,28 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 446393,66 zł, przy wkładzie własnym Gminy Rytwiany w kwocie  93124,62 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej u 21 osób (15 kobiet i 6 mężczyzn), w tym 2 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z grupowego poradnictwa psychologicznego/psychospołecznego, podczas którego mieli okazję do lepszego poznania siebie i swoich mocnych stron, zwiększenia wiary we własne możliwości przezwyciężania trudności życiowych.  

W ramach poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) uczestnicy projektu odkryli swoje predyspozycje zawodowe, zapoznali się z potrzebami lokalnego rynkiem pracy. Mieli też sposobność nauczenia się zasad poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Zgodnie z założeniami projektu wszyscy uczestnicy wzięli udział w kursach zawodowych (dwa rodzaje kursów dla każdego uczestnika) kończącymi się egzaminami zewnętrznymi, przeprowadzonymi przez instytucje uprawnione do certyfikowania. Kursy zawodowe były dobrane zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami uczestników projektu, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy.

Zrealizowane zostały następujące kursy zawodowe:

    „Obsługa żurawi przenośnych”, „kosmetyczka + wizaż + stylizacja paznokci + obsługa urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP”,
    „Opiekun osób starszych, chorych niepełnosprawnych z obsługą urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP”,
    „Palacz kotłów centralnego ogrzewania + eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV + obsługa pilarek i wykaszarek spalinowych przy pielęgnacji zieleni”,
    „Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B”,
    „Magazynier/sprzedawca + obsługa kas fiskalnych + obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”,
    „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + cięcie plazmą”, „kucharz + elementy piekarnictwa z uprawnieniami SEP + organizacja przyjęć okolicznościowych + carving + minimum sanitarne”.

Wszyscy uczestnicy projektu uzyskali zaświadczenia o ukończeniu ww. kursów.

Z całej grupy  21 uczestników, 20 osób uzyskało świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego, a także świadectwo kwalifikacyjne spawacza.

Po ukończonych kursach zawodowych 3 mężczyzn i 7 kobiet odbyło staże u pracodawców, u których uzyskali zatrudnienie na 3 miesiące w wymiarze 1/2 etatu.

Udział w projekcie był dla wszystkich uczestników pozytywnym doświadczeniem życiowym, okazją do zawarcia nowych znajomości, oderwania się od codziennej trudnej rzeczywistości.  Dzięki uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych większości uczestników udało się znaleźć pracę i poprawić sytuację materialną swoich rodzin, co z kolei przekłada się na podniesienie jakości ich życia we wszystkich sferach. Z satysfakcją stwierdzić możemy, że udział w projekcie dla wszystkich uczestników i ich rodzin stał się szansą na lepsze jutro.
                                                                                                   

 

Więcej artykułów…