Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Rewitalizacja Rytwian

 

rewitalizacja rewitalizacja

Źródło: InicjatywaLokalna.pl
 
W ramach projektu pn.:  „Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany” przewiduje się realizację 5 zadań:
 
 
Zadanie 1 Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
 
Zakres rzeczowy planowanego zadania obejmuje przeprowadzenie niezbędnych prac mających na celu ochronę, zabezpieczenie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego, polegające na odkryciu i odrestaurowaniu części murów oraz zagospodarowanie przyległego terenu do rozszerzenia funkcji kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Obszar ten charakteryzuje się wysokimi walorami historycznymi i przyrodniczo-krajobrazowymi. Przedmiotowy zakres zadania obejmuje w szczególności następujące elementy:
-       wytyczenie i wykonanie ciągów pieszych,
-       uporządkowanie, uzupełnienie i rozszerzenie zieleni;
-       wykonanie pielęgnacji istniejącego drzewostanu;
-       wykonanie fontanny jako ekranu do plenerowego kina wodnego;
-       montaż projektora wraz z nagłośnieniem do plenerowego kina wodnego;
-       montaż elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni
(m.in. ławki,   kosze, altana, urządzenia sportowo-rekreacyjne, stojaki na rowery);
-       wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych;
-       wymiana tradycyjnego oświetlenia na lampy hybrydowe.
              Poprzez wykonane prace zostaną rozszerzone funkcje kulturalne oraz nadane nowe
o charakterze rekreacyjnym i turystycznym. Pozwoli to na odpowiednie wykorzystanie terenu
o wysokich walorach historyczno-przyrodniczych. Dzięki inwestycji poprawiona zostanie jakość środowiska zamieszkania społeczności lokalnej, stworzone zostanie miejsce wypoczynku, aktywności ruchowej sprzyjającej poprawie zdrowia oraz miejsce spotkań, a także organizowania niewielkich wydarzeń pobudzających integrację międzyludzką mieszkańców.
              Stworzenie odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej w postaci uporządkowanych ciągów pieszych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury (np. ławki, kosze, altana, urządzenia sportowo-rekreacyjne, stojaki na rowery, wodne kino plenerowe) wpłynie na rozwój życia kulturalno-społecznego, integracji społecznej, pobudzenia przedsiębiorczości handlowej i usługowej oraz podniesie atrakcyjność centrum gminy.
 
Zadanie 2 Zagospodarowanie i adaptacja terenu na cele gospodarcze związane ze stworzeniem placu targowego
 
              Przedmiotowy zakres zadania obejmuje zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 700/14, w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych. Inwestycja obejmuje w szczególności następujące elementy:
-       utwardzenie terenu betonową kostką brukową;
-       wykonanie odwodnienia placu;
-       montaż elementów małej architektury, m.in. altan;
-       montaż wiat stoiskowo-handlowych do sprzedaży m.in. produktów lokalnych;
-       wykonanie monitoringu;
-       oświetlenie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem OZE – lampy hybrydowe.
 
            Przedmiotowy zakres zadania przyczyni się do uporządkowania i spójnego zagospodarowania istniejącej przestrzeni publicznej, rozszerzając oraz nadając nowe funkcje. Utwardzenie oraz poprawa jakości nawierzchni pozwoli na stworzenie miejsca przeznaczonego do sprzedaży m.in. produktów lokalnych. Ponadto zostaną nadane nowe funkcje gospodarcze i rekreacyjne oraz społeczne – zostaną zainstalowane elementy małej architektury, lampy wykorzystujące odnawialne źródła energii, stworzone miejsce do odpoczynku i spotkań mieszkańców. Dodatkowo wydzielone w przestrzeni zostaną miejsca (stanowiska) do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z handlem, co przyczyni się do zwiększenia potencjału gospodarczego poprzez stworzenie możliwości działalności podmiotów gospodarczych. W przestrzeni zlikwidowane zostaną wszelkie bariery architektoniczne, przez co teren dostępny będzie również dla osób niepełnosprawnych. Montaż urządzeń małej architektury pozytywnie wpłynie na rozwój strefy rekreacyjnej obszaru, zaś przestrzeń gospodarcza pozwoli na zróżnicowanie i zwiększenie potencjału lokalnej sfery gospodarczej. Efektem zadania będzie również zmniejszenie wykluczenia społecznego. Inwestycja przyczyni się też do przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego rewitalizowanego obszaru.
 
 
Zadanie 3 Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z przebudową ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej
 
            Zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjnych wraz z przebudową ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej. Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie:
-      przebudowę odwodnienia;
-      roboty przygotowawcze;
-       przebudowę chodników i zjazdów z dostosowaniem do poruszania się osób niepełnosprawnych;
-       adaptację przestrzeni do pełnienia funkcji rekreacyjnej.
 
Realizacja zdania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Elementy zadania uwzględniają preferencje dla ruchu pieszego, ponadto ułatwią przemieszczenie się osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez dostosowanie do ich potrzeb. Przebudowa dróg znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rewitalizowanych obiektów i przestrzeni przyczyni się do wzrostu dostępności do tych obiektów.
 
Zadanie 4 Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej GCKSiIT w Rytwianach
 
Przedmiotowy zakres zadania obejmuje zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach. Realizacja zakresu zadania jest niezbędna do rozszerzenia i świadczenia wysokiej jakości usług dla lokalnej społeczności, każdej z grup wiekowych. Na zakup sprzętu składają się w szczególności:
·       Instrumenty: gitara basowa, gitara elektryczna, instrument klawiszowy, perkusja, saksofon tenorowy, saksofon altowy, trąbka, klarnet, saksofon sopranowy;
·       Nagłośnienie: zestaw nagłośnieniowy, mikser sterujący cyfrowy, monitory sceniczne, wzmacniacz gitarowy, wzmacniacz klawiszowy, wzmacniacz basowy, StageBox 16 cyfrowy, kolumna basowa (2x210) debox, odsłuch słuchawkowy, kolumna aktywna, mikrofony bezprzewodowe;
·       Oświetlenie: zestaw efektów LED, laser, sterownik do oświetlenia, maszyna do dymów.
 
            Zakres niniejszego zadania pozwoli na rozszerzenie obecnie prowadzonej działalności kulturalnej, m.in. poprzez organizowanie cyklicznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, pozwoli też zaspokoić potrzeby związane z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży oraz występów scenicznych zespołów działających przy GCKSiIT. Zakupiony sprzęt również będzie udostępniany zespołom ludowym prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji, co przyczyni się do wzmocnienia tożsamości lokalnej. Ogół działań pozwoli na wzrost integracji, tożsamości i aktywności społecznej mieszkańców, wzrost poziomu nauczania i podniesienie jakości świadczonych usług publicznych, co pozwoli rozwiązać zdiagnozowane problemy w sferze społecznej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Efektem zadania będzie również zmniejszenie wykluczenia społecznego.
 
Zadanie 5 Przebudowa i adaptacja poprzemysłowych obiektów starej gorzelni w Rytwianach na cele turystyczne i gospodarcze
 
Przedmiotem zadania jest przebudowa i adaptacja obiektów poprzemysłowych po starej gorzelni w Rytwianach w celu nadania im nowych funkcji turystycznych i gospodarczych, w postaci Browaru oraz zaplecza noclegowego i wypoczynkowego – Hotel oraz SPA. Stan techniczny tych obiektów jest zły, ze względu na brak ich okresowych konserwacji oraz pożar. Budynki wymagają gruntownych prac.
Budynki objęte projektem poddane zostaną przebudowie i adaptacji, w ramach której obiekty te zostaną osuszone oraz oczyszczane z grzybów i zanieczyszczań nagromadzonych na ścianach. Po wykonaniu prac przygotowawczych wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa. W obiektach rozebrane zostaną istniejące podłogi, posadzki, stropy, kominy. Prace obejmować będą również przemurowanie pęknięć i wykonanie nowych ścian działowych. Na ścianach pionowych wykonana zostanie izolacja ciepła i przeciwdźwiękowa. Wnętrza budynków zostaną częściowo okładzone cegłami, częściowo deskami kompozytowymi oraz otynkowane i pomalowane. Zamontowana zostanie nowa stolarka okienna i drzwiowa. Wszystkie obiekty zyskają nową więźbę oraz pokrycie dachowe wraz z niezbędnym orurowaniem. Elewacje budynków zostaną oczyszczane i umyte, a powstałe ubytki spoin uzupełnione. W ramach projektu w budynkach wykonane zostaną nowe instalacje: elektryczne i telekomunikacyjne, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna. Nowo przebudowana infrastruktura dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonane zostaną podjazdy, natomiast wnętrza obiektów będą przyjazne osobom niepełnosprawnym i umożliwią im swobodne poruszanie się. Skrzydła drzwi we wszystkich obiektach zaprojektowano o min. szerokości 90 cm, a więc z zastosowaniem podejścia projektowania uniwersalnego.
W adaptowanych obiektach utworzone zostaną nowe atrakcje turystyczno-rekreacyjne: Browar, Hotel oraz SPA. Browar nawiązywać będzie do historii i tradycji tego obiektu.
W ramach projektu utworzone zostanie zaplecze noclegowe w postaci hotelu. Dodatkowo w budynku, w którym zlokalizowany będzie hotel, mieścić się będzie SPA stanowiące kompleksowe centrum wypoczynku i relaksu. Oferta SPA będzie bogata w zabiegi pielęgnacyjne ciała i twarzy, kąpiele leczniczo-relaksacyjne, masaże, sesje w kapsule SPA oraz zabiegi kosmetyczne i w wiele atrakcyjnych pakietów.
W ramach zadania powstania kompleksowa atrakcja turystyczna wraz z zapleczem noclegowym, która nie tylko będzie wzmacniać potencjał turystyczny obszaru, ale również wprowadzi na rynek nowe produkty turystyczne.

 Zakres zadania pozwoli na zabezpieczenie i adaptację nieużytkowanej, poprzemysłowej przestrzeni publicznej, nadając jej nowe funkcje turystyczne i gospodarcze. Dzięki inwestycji poprawiona zostanie jakość środowiska zamieszkania społeczności lokalnej, stworzone zostanie miejsce wypoczynku, aktywności sprzyjającej poprawie zdrowia oraz miejsce spotkań. Zostaną stworzone nowe miejsca pracy, co przyczyni się do niwelowania problemów występowania bezrobocia.

 
- Środki wspólnotowe 1 966 630,23 zł          
- Budżet państwa 74 604,50 zł         
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego 345 844,02 zł
- Prywatne 542 440,11 zł
      
RAZEM: 2 929 518,86

 

 

Więcej artykułów…