Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLVIII - sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
z w o ł u j ę
XLVIII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 18 października 2018 r. (czwartek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenia protokołów z sesji nr XLVI i XLVII.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Informacja o realizacji zadań oświatowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Rozwoju Szkół Gminy Rytwiany.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany uchwalonego uchwałą
Nr XLI/215/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 2013 r. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rytwiany.
7. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rytwiany za 2017 rok.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych
za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 rok.
11. Uchwalenie Statutu Gminy Rytwiany.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rytwiany.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
15. Interpelacje i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…