Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1342)
z w o ł u j ę
II - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 28 listopada 2018 r. (środa)
o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie obecności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez radną nieobecną na I sesji Rady Gminy.
4. Zatwierdzenie protokołu z I sesji.
5. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018 – 2030.
7. Podjęcie uchwały w/s zmian w budżecie gminy na 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji stałych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rytwiany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Lokalnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rytwiany.
18. Interpelacje i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…