Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

III - sesja Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy
Rytwiany

RG..0002.3.2018.UM Rytwiany, 2018.12.07Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1342)
z w o ł u j ę
III - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie obecności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o odbytych posiedzeniach komisji stałych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018 – 2030.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach.
10. Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany.
11. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci
i młodzieży” na lata 2019-2023.
12. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków.
14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/258/2018 Rady Gminy Rytwiany w sprawie zasad
i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…