Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Rytwiany

RG..0002.4.2018.UM Rytwiany, 2018.12.20Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1342)
z w o ł u j ę
IV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018 – 2030.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/206/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2018 rok.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2018 roku.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2019 rok.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2019 roku.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.


Podstawa prawna uzyskania zwolnienia z zakładu pracy: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1342).


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…