Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy

 Rytwiany, 2008.11.25

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY RYTWIANY

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

z w o ł u j ę

XXVI - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 28 listopada 2008 r. (piątek) o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołu komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/120/2008 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/122/2008 w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu LGD pn. „Dorzecze Wisły”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
11. Interpelacje i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…