Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ogłoszenie o sprzedaży kontenerów KP-7

Oś. 7062/15-1/08 Rytwiany, dnia 27.11.2008r

O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży kontenerów KP-7

Urząd Gminy w Rytwianach ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 70szt kontenerów KP-7 (metalowych) używanych.

Cena wywoławcza za jedną szt. wynosi 1000,00zł (brutto)

Stan kontenerów – dobry. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 01.12. 2008r do 10.12.2008r ( w dni robocze) na placu GS w Rytwianach ul. Szkolna 46.

Przed przyjazdem należy kontaktować się z Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach P. Piotrem Błąk tel. 501321418

Odbiór kontenerów nastąpi na koszt oferenta.

Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 w zamkniętej kopercie , należy składać w terminie do dnia 11.12.2008r do godz. 1000 na adres: Urząd Gminy Rytwiany, ul Staszowska15, 28-236 Rytwiany lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 13.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2008r w Sali nr 3 o godz. 10.15.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną za 70 szt. kontenerów jw.

Pobierz: Ogłoszenie + Załącznik nr 1 do wypełnienia.

 

Więcej artykułów…