Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja o XXIV sesji Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie linnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) .

zwołuję

XXIV sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na
lata 2020 - 2029.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/245/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Rytwiany.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2020 roku.
10. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany w 2020 roku.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną uprasza się sołtysów oraz mieszkańców o nieuczestniczenie w obradach. Zadbajmy o własne zdrowie i zdrowie najbliższych. Obrady sesji będą transmitowane na żywo przez internet.
 

 

Więcej artykułów…