Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy

RG-0052/27/2008 Rytwiany, 2008.12.22

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY RYTWIANY

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

z w o ł u j ę

XXVII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 30 grudnia 2008 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołów komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Informacja o pracy Klubu Sportowego „Gryf”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tuklęczy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia umowy o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Sichowie Dużym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia umowy o dofinansowanie rozbudowy GSPZOZ w Rytwianach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Rytwiany z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2008r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w/s przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 2008r.
14. Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
15. Uchwalenie budżetu gminy na 2009r.
16. Interpelacje i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…