Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godzinie 14.00 XXVI sesję Rady Gminy Rytwiany.
Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późń. zm. ) obrady sesji odbędą
się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
9. Uchwała w sprawie w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
10. Uchwała w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegom
11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2020 r.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 r.
13. Uchwała w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi
Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz
z odpowiedzią na skargę.
14. Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany wotum zaufania za rok 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za rok 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…