Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTWIANACH DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Informacja o kolejnym  rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za uzyskanie i utratę  dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
W związku z obowiązującym stanem epidemii  koronawirusa i uchwalonymi w jej wyniku rozwiązaniami ustawodawczymi ( tj. art. 13 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19)  - katalog okoliczności uznawanych za uzyskanie / utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego został rozszerzony o uzyskanie / utratę prawa do dodatku solidarnościowego.
 
Zgodnie z art. 13. 1  w/w o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19:
Dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).
 
Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.
 
Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.
 
Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 i 875) i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.
 
Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.
Dodatek solidarnościowy - Świadczenie po utracie pracy:
 
Zgodnie z projektem ustawy, dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która straciła pracę po dniu 15 marca 2020 r. – pracodawca rozwiązał z nią umowę za wypowiedzeniem lub nie przedłużył umowy i uległa ona rozwiązaniu ze względu na upływ czasu, na który była zawarta.
Warunkiem jest, aby osoba taka w 2020 roku podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni.
Dodatek solidarnościowy – wniosek
Aby otrzymać zasiłek solidarnościowy będzie trzeba złożyć wniosek do ZUS w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wnioski złożone później nie będę rozpatrywane.
O nowe świadczenie mogą starać się osoby bezrobotne, bez względu na to czy są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
Dodatek, przysługuje maksymalnie przez trzy miesiące – od czerwca do sierpnia. Co ważne, zgodnie z przepisami ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068), świadczenie można otrzymać nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. To oznacza, że osoby, które chcą mieć zagwarantowaną wypłatę za czerwiec, muszą dopełnić formalności najpóźniej do wtorku 30 czerwca. Jeśli zrobią to później, dodatek będzie im wypłacony tylko za lipiec i sierpień.
 
W świetle zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych/ ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
- w przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
- w razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych / świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
 
Należy pamiętać o obowiązku zgłaszania dochodu uzyskanego / utraconego w celu uniknięcia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
 
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach.
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Więcej artykułów…