Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 11 sierpnia r. (wtorek) o godzinie 08.00 zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Rytwiany.
Obrady sesji odbędą się w trybie zwykłym w siedzibie Urzędu Gminy w Rytwianach, ulica Staszowska 15, sala nr 3.
Osoby wchodzące do budynku obowiązane są do zakrywania ust i nosa na zasadach określonych w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm. ) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
9. Uchwała w sprawie w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Rytwiany na rok szkolny 2020/2021.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…