Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 27 października 2020 r. (wtorek) o godzinie 13.00   XXXI sesję Rady Gminy Rytwiany.
Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późń. zm. ) obrady sesji odbędą
się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
10. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Stefan”.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
12. Informacja o stanie oświaty w Gminie Rytwiany.
13. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…