Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godzinie 13.00 XXXII sesję Rady Gminy Rytwiany.

Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) obrady sesji odbędą
się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
9. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
10. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2019
Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie statutów sołectw: Grobla, Kłoda, Niedziałki, Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna, Święcica, Tuklęcz.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…