Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godzinie 8.00
XXXV sesję Rady Gminy Rytwiany.
Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) obrady sesji odbędą
się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Informacja Wójta Gminy o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rytwiany
w przedmiocie zmiany statutów sołectw.
8. Sprawozdanie z działalności komisji stałych przy Radzie Gminy Rytwiany za 2020 rok.
9. Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy i planów pracy komisji stałych na 2021 rok.
10. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2021 – 2029.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2021 r.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rytwiany.
13. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2021 r. będzie
przysługiwało dofinansowanie.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Materiały na sesję dla radnych dostępne są pod wcześniej przekazanym adresem internetowym.

Podstawa prawna uzyskania zwolnienia z zakładu pracy: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…