Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 XXXVII sesję Rady Gminy Rytwiany.

Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z zm.) obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2021 – 2029.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
9. Uchwala w sprawie funduszu sołeckiego.
10. Uchwała w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem i Gminą Staszów oraz Miastem i Gminą Oleśnica
celem utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytwiany nr XXI/112/2016 z dnia 30.08.2016 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rytwiany.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2021 roku.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…