Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy

RG-0052/28/2009 Rytwiany, 2009.01.26

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY RYTWIANY

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

z w o ł u j ę

XXVIII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 29 stycznia 2009r. /czwartek/ o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołów komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Rytwiany na 2009r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/159/2005 w/s zasad i trybu przyznawania, wstrzymania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników zamieszkałych w gminie Rytwiany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2009r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany w 2009r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Staszowskiemu.
14. Interpelacje i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…