Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY RYTWIANY

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, w dniu 27 marca 2009 /piątek/ o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany odbędzie się XXX- sesja Rady Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany”.
7. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Wójta Gminy postępowania w/s cofnięcia przez Skarb Państwa darowizny Zespołu Gorzelni w Rytwianach i nabycie nieruchomości do Gminnego Zasobu Nieruchomości.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…