Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy

Rytwiany, 2009-04-17

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

zwołuję

XXXI - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 23 kwietnia 2009r. /czwartek/ o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
6. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały Nr V/31/207 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14.03.2007r. w/s poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7. Podjęcie uchwały w/s wydzierżawienia gruntów położonych na terenie gminy Rytwiany oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za 2008r. i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium:
a/ przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy,
b/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu Wójta Gminy z budżetu gminy,
c/ zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
d/ zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium,
e/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2008r.
9. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2008r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach.
10. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2008 r. Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
11. Interpelacje i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…