Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLVII sesję Rady Gminy

 Rytwiany, 2010.07.20

     ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

z w o ł u j ę


XLVII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu  23 lipca  2010 r.  /piątek/ o godzinie 13.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami
4. Uzupełnienie składu Komisji Stałej Budżetu i Finansów i Komisji Stałej Rozwoju Lokalnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
6. Interpelacje i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski
 

 

Więcej artykułów…