Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W RYTWIANACH
www.gzk.rytwiany.com.pl

Kontakt:
Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach
ul. Staszowska 15
28-236 Rytwiany

(budynek Urzędu Gminy Rytwiany - na parterze)

tel. 158647956
email:gzk@rytwiany.com.pl

Kierownik: Piort Błąk

Godziny otwarcia: Pn: 8.00-16.00, Wt-Pt: 7.30-15.30.

Zgłoszenia awarii (wodociąg/kanalizacja):
- w godzinach pracy: tel. 158647956 lub osobiście w biurze,
- po godzinach pracy tel. kom.  501321418 (Kierownik GZK Piotr Błąk)
lub 508256016 (Konserwator urządzeń wodnych Mirosław Rugała).


Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach powstał 1 lipca 2004 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Rytwiany.

Podstawowymi zadaniami Zakładu są :
- utrzymanie i eksploatacja studni głębinowych  w Rytwianach i Rudzie
- zaopatrzenie mieszkańców Gminy Rytwiany w wodę pitną,
-odbiór nieczystości płynnych,
- utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych,
- budowa i utrzymanie zieleni,
- usuwanie awarii sieci wodociągowych,
- inne zadania wynikające z działalności statutowej.

    Rozliczanie należności za wodę i ścieki odbywa się na podstawie faktury, którą  każdy odbiorca otrzymuje od inkasenta, po odczytaniu stanu  wodomierza.
Odczyty wodomierzy i wystawianie faktur dokonywane są co kwartał.
Wpłaty należności należy dokonywać w Banku Spółdzielczym w Staszowie Oddział w Rytwianach (bez dodatkowych opłat) na konto Gminnego Zakładu Komunalnego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Nr konta  30 9431 0005 2004 0400 3076 0001

W sprawie awarii wodociągów i sieci kanalizacyjnej prosimy kontaktować się pod nr stacjonarny: 015/864 74 59 wew. 56 lub osobiście w biurze Zakładu: budynek Urzędu Gminny, parter, w godz. 7.30- 15.30.
Po godzinach pracy prosimy o kontakt pod nr komórkowy Kierownik GZK Piotr Błąk - 501 321 418, Konserwator urządzeń wodnych Mirosław Rugała - 508 256 016.

UCHWAŁA Nr XVIII/101/2004 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 23 marca 2004r. w sprawie  utworzenia  zakładu   budżetowego pn. Gminny   Zakład  Komunalny w Rytwianach. [STATUT GZK]

UCHWAŁA NR XLIX/260/2010 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/101/2004 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 23 marca 2004 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach [ZMIANY W STATUCIE GZK]


UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Rytwiany

TARYFY  I  OPŁATY  W LATACH 2018-2021

Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach na podstawie art. 24e ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RET.070.143.2018 informuje, że na terenie Gminy Rytwiany:

 
w okresie od 28 maja 2018 r. do 27 maja 2019 r.
 
Taryfa za 1 m3 wody pitnej wynosi 3,98 zł.
Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
dla gospodarstw domowych  
3,45 zł netto + 0,28 zł VAT 8% = 3,73 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
3,98 zł netto + 0,32 zł VAT 8% = 4,30 zł brutto

Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 11,98 zł
Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne z przydomową przepompownią ścieków
9,88 zł netto + 0,79 zł VAT 8% = 10,67 zł brutto
 
dla pozostałych gospodarstw domowych
10,08 zł netto + 0,81 zł VAT 8% = 10,89 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
11,98 zł netto + 0,96 zł VAT 8% = 12,94 zł brutto
  

w okresie od 28 maja 2019 r. do 27 maja 2020 r.
 
Taryfa za 1 m3 wody pitnej wynosi 4,18 zł.
Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
 
dla gospodarstw domowych
3,65 zł netto + 0,29 zł VAT 8% = 3,94 zł brutto

dla jednostek gospodarczych
4,18 zł netto + 0,33 zł VAT 8% = 4,51 zł brutto
 
 
Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 12,03 zł.
Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
 
dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne z przydomową przepompownią ścieków
9,93 zł netto + 0,79 zł VAT 8% = 10,72 zł brutto

dla pozostałych gospodarstw domowych
10,13 zł netto + 0,81 zł VAT 8% = 10,94 zł brutto

dla jednostek gospodarczych
12,03 zł netto + 0,96 zł VAT 8% = 12,99 zł brutto
 
 

 w okresie od 28 maja 2020 r. do 27 maja 2021 r.

 
Taryfa za 1 m3 wody pitnej wynosi 4,12 zł.
Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany będzie podana do wiadomości po ustaleniu budżetu na rok 2020.
 
Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 12,09 zł
Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany będzie podana do wiadomości po ustaleniu budżetu na rok 2020.

 


RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) o Ochronie Danych Osobowych informujemy,iż:
 
1)    Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany   a w jego imieniu - Kierownik Zakładu,
 
2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:  Pan Marek Lasocki,  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria@lasocki.com.pl; aktualne dane kontaktowe podawane będą na stronie internetowej Zakładu,
 
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.      o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) i Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach, wyłącznie przez osoby lub podmioty uprawnione (upoważnione) w pełnej zgodzie z aktualnymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
 
4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podległym podmiotom lub podwykonawcom w celu prawidłowej realizacji zadań zleconych,
 
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 
6)    Posiada Pani/Pan pełne prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,
 
7)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego aktualne dane kontaktowe podawane będą na stronie internetowej Zakładu,
 
8)    podanie danych osobowych w zakresach zawartych w przepisach prawa o pomocy społecznej i pokrewnych jest obligatoryjne a w pozostałych - jest dobrowolne.
 

 
 

OGŁOSZENIE
 
Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach informuje mieszkańców miejscowości Rytwiany o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Rytwiany” w związku z przekroczeniem zawartości manganu.
 
Z powodu dużego wzrostu poboru wody w okresie letnim, istniejący ciąg technologiczny na ujęciu wody w Rytwianach staje się nieskuteczny.
 
W celu poprawy jakości wody pitnej z ujęcia w Rytwianach, w  terminie do 30 listopada 2019 r. zostanie wykonana modernizacja ciągu technologicznego, która wpłynie na poprawę procesu uzdatniania wody.
 
 
 
Rytwiany, 12.07.2019 r.                                                                                                                
                                                                                 Piotr Błąk
                                                                                 Kierownik GZK
 
Komunikat_PPIS_w_Staszowie.pdf