Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

rodzina 500 plus rodzina 500 + rodzina500+ rodzina 500plus rodzina500plus

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach informuje, że infolinia w sprawie Programu "Rodzina 500+" czynna jest w godzinach urzędowania, czyli od 7:30 do 15:30 oraz dodatkowo w dniach 2 i 3 kwietnia
2016 r. w godz. od 9:00 do 13:00.

Nr tel. infolinii:  41 342 16 35 oraz 41 342 12 05

 

Ulotki informacyjne: ulotka1, ulotka2, ulotka3, ulotka4

 

Uwaga!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) będą przyjmowane  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Staszowska 15 pok. 22 (I piętro) od dnia 1 kwietnia  2016 roku.
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7.30 do 15.30.
 

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą:

 • bankowości elektronicznej
 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
 • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
 • ePUAP

 

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl – czyli za pośrednictwem tzw. Emp@atii).
Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

Ponadto ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje również całkowicie nowe rozwiązanie (art. 13 ust. 5 ustawy), zgodnie         z którym, wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, mogą być składane także za pomocą systemu teleinformatycznego:

- udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy)

- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek    o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy).

UWAGA: Załączniki do wniosku dołączają jedynie osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dzieci.
Osoby wnioskujące o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci – składają sam wniosek bez załączników, ponieważ nie dokumentują dochodów.

Osoby, które w okresie zasiłkowym 2015/2016 są uprawnione do zasiłku rodzinnego  również składają sam wniosek bez załączników.

Podstawą ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 roku  do  30 września 2017 roku na pierwsze (jedyne) dziecko jest dochód rodziny uzyskany w 2014 roku.

W a ż n e: W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do  1 lipca 2016 roku. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w w/w. terminie ( tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego do pobrania pod adresem:

lub

 

Program rodzina 500+

Ustawa  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku wprowadziła nowe świadczenie:   świadczenie wychowawcze.

Prawo do tego świadczenia przysługuje:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
  w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,  jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł netto.
W składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,  a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.
O dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł na każde dziecko będą mogły wystąpić także  rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na własne dziecko członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą musiały mieć zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica.
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.
Świadczenie wychowawcze 500,00 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia – dotyczy to
w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.
Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.


Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny,
oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o: wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku oraz wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.