Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Rewitalizacja Rytwian - Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany

 

Informacja-Gmina-Rytwiany

Gmina Rytwiany realizuje projekt pn. „Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany.’’, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich’’ Osi VI ,,Rozwój miast’’.
 

Gmina Rytwiany jest Liderem Projektu, który realizowany jest wspólnie z Partnerami:
-DB Projekt Konrad Gądek
-Gminne Centrum Kultury, Spotu i Informacji Turystycznej w Rytwianach

W chwili obecnej zakończono realizacje zadań realizowanych przez Gminę Rytwiany tj.:
Zadanie nr 1: ,,Zagospodarowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu’’
Zadanie 2: ,,Zagospodarowanie i adaptacja terenu na cele gospodarcze związane ze stworzeniem placu targowego''
Zadanie nr 3: ,,Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z remontem ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej”.

Zakres prac obejmował miedzy innymi: zagospodarowanie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego ternu w tym odtworzenie zarysu zamku, wykonanie fontanny jako ekranu do plenerowego kina wodnego, zagospodarowanie i adaptację terenu na cele związane ze stworzeniem placu targowego oraz remont ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej.

Obecnie trwają prace przy zadaniu nr 5 pn. ,,Remont budynku po byłej Gorzelni położonej w miejscowości Rytwiany z przeznaczeniem na ,,Browar & Hotel SPA’’ ’’ realizowanym przez partnera projektu - DB Projekt Konrad Gądek.

W ramach zadania nr 4 pn. ,,Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej GCKSiIT w Rytwianach’’ Gminne Centrum Kultury, Spotu i Informacji Turystycznej w Rytwianach zakupi niezbędne wyposażenie do działalności kulturalnej.

Cały zakres planowanych prac obejmuje szereg działań dotyczących najbardziej zdegradowanych części Rytwian, w tym obiektów zabytkowych oraz terenów poprzemysłowych, mających na celu nadanie mu nowych funkcji, a także wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w celu rozwiązywania negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej.

Całkowity koszt projektu to 3.534.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 1.966.630,23 zł oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w wysokości 74.604,50 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30 wrzesień 2022 roku.
 

 

Więcej artykułów…