Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Gmina Rytwiany

» Położenie Gminy Rytwiany

» Dane statystyczne

» Twórcy Ziemi Rytwiańskiej

» Strona archiwalna

» Herb Gminy Rytwiany

» Lokalne środki transportu

Samorząd

» Władze Gminy

» Urząd Gminy Rytwiany

» Sołtysi i Rady Sołeckie

» Koordynator do spraw dostępności

» Transmisje obrad Rady Gminy

» Napisz email

Sprawy komunalne

» Wodociąg i kanalizacja

» Badania jakości wody pitnej

» Usuwanie nieczystości ciekłych (szamba)

» GOSPODARKA ODPADAMI

» Zużyte baterie

» Usuwanie azbestu

» ZGOK Rzędów

» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

» Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

» Gdzie trafiają odpady? Segregacja

» Czyste powietrze

» Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

» Efektywność energetyczna budynków

» PGE - planowane wyłączenia energii elektrycznej

» Bezdomne zwierzęta

Program "Czyste powietrze"

Edukacja

» Szkoły w gminie

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022

Pomoc Społeczna i Prawna

» Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

» RODO - ochrona danych osobowych w GOPS w Rytwianach

» Pomoc społeczna

» Świadczenia Rodzinne - zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

» Świadczenia Rodzinne - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

» Świadczenia Rodzinne - świadczenia opiekuńcze

» Świadczenia Rodzinne - świadczenie rodzicielskie

» "Za życiem"

» Informator MRPiPS „Za życiem”

» Fundusz Alimentacyjny

» Zaświadczenie o wysokości dochodu - do Progamu "CZYSTE POWIETRZE"

» Karta Dużej Rodziny

» Przeciwdziałanie przemocy domowej - Zespół Interdyscyplinarny

» Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie

» Punkt Bezpłatnej Pomocy Prawnej

Zdrowie

» Ośrodek Zdrowia w Rytwianach

» Rozkład godzin pracy aptek w powiecie staszowskim

» Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

» Niebieska Linia

» Informacje COVID

Instytucje kultury i stowarzyszenia

» Gminne Biblioteki

» Gminne Centrum Kultury

» Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich

» Witryna Wiejska

» Portal organianizacji pozarządowych

Organizacje, firmy i instytucje

» Parafie

» Firmy i instytucje

» LGR Świętokrzyski Karp

» LGD Dorzecze Wisły

Gminne Jednostki OSP

» Ogólnie o jednostkach OSP

» OSP Kłoda

» OSP Niedziałki

» OSP Ruda

» OSP Rytwiany

» OSP Sichów Mały

» OSP Strzegom

» OSP Szczeka

» OSP Święcica

» OSP Tuklęcz

Kluby sportowe

» KS BASZTA Rytwiany

» ULKS GRYF RYTWIANY

» ULKS ATEST Sichów

Historia

» Dzieje Rytwian

» Historia Szkoły w Rytwianach

» Historia OSP Rytwiany

» Kronika Szkoły w Strzegomiu

» Legendy i podania

» Gorzelnia

» Postacie historyczne związane z Rytwianami i okolicami.

» Cukrownia.

» Tartak

Gazeta Rytwiańska

Turystyka

» Kalendarz imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych

» Zabytki i ciekawe obiekty w Gminie Rytwiany

» "Dom i Biblioteka Sichowska" Pałac Radziwiłłów w Sichowie

» Trasy turystyczne

» Przewodniki i informatory turystyczne

» Wypoczynek, noclegi

» Video-reportaże o gminie

» Pory roku na fotografii

Zbiory Aktów Prawnych

Warto odwiedzić te strony!

Kupię/sprzedam nieruchomość

Prognoza Pogody

Harmonogram wywozu odpadów

Inwestycje i projekty

» Nasze inwestycje (2002-2018)

» Nasze inwestycje (2018-2024)

» Inwestycje gminne dofinansowane z budżetu państwa

» Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany

» Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany

» Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (I nabór)

» Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (II nabór)

» Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany na energooszczędne typu LED

» Projekty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

» Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

» Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską

» Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

» Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

» PROJEKT CYFROWA GMINA

» PROJEKT GRANTY PPGR

» Inwestycje i projekty z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

» Program „Maluch+” 2022-2029

SIP Gminy Rytwiany