Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 6587.   Data dodania: 2018-11-15

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Rytwiany jest: Wójt Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany
2.         Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Rytwiany, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Rytwiany za pomocą adresu: iod@rytwiany.com.pl
3.   Administrator danych osobowych - Wójt Gminy Rytwiany - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Rytwiany;
b)        realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Rytwiany;
c)         w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
5.         W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)         organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Rytwiany  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Rytwiany.
6.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)        prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
-          dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
-          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
-          osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
-          dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-          dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)        prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
-          osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-          przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-          Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
-          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)         prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-          przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
-          przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-          zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
-          przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.         W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.         W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Rytwiany Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.       W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,  podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.      
12.       Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wójt Gminy Rytwiany
/-/ Grzegorz Forkasiewicz
 

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - KONTAKT

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Rytwiany jest Pani Katarzyna Gruszka - adres email:  iod@rytwiany.com.pl

 


KLAUZULA INFORMACYJNA – TRANSMISJA OBRAD RADY GMINY

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rytwiany z siedzibą w 28-236 Rytwiany, ul Staszowska 15, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez iod@rytwiany.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Obrady są nagrywane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy Rytwiany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak biorąc udział w obradach decydują się Państwo na nagrywanie.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Wójt Gminy Rytwiany
/-/ Grzegorz Forkasiewicz


 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DOWODY OSOBISTE

KLAUZULA INFORMACYJNA –_ewidencja_ludnosci

KLAUZULA INFORMACYJNA – USC - _zmiana_imion_nazwisk