Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W RYTWIANACH
www.gzk.rytwiany.com.pl

Kontakt:
Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach
ul. Staszowska 15
28-236 Rytwiany

(budynek Urzędu Gminy Rytwiany - na parterze)

tel. 158647956
email:gzk@rytwiany.com.pl

Kierownik: Piort Błąk

Godziny otwarcia: Pn: 8.00-16.00, Wt-Pt: 7.30-15.30.

Zgłoszenia awarii (wodociąg/kanalizacja):
- w godzinach pracy: tel. 158647956 lub osobiście w biurze,
- po godzinach pracy tel. kom.  501321418 (Kierownik GZK Piotr Błąk)
lub 508256016 (Konserwator urządzeń wodnych Mirosław Rugała).


Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach powstał 1 lipca 2004 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Rytwiany.

Podstawowymi zadaniami Zakładu są :
- utrzymanie i eksploatacja studni głębinowych  w Rytwianach i Rudzie
- zaopatrzenie mieszkańców Gminy Rytwiany w wodę pitną,
-odbiór nieczystości płynnych,
- utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych,
- budowa i utrzymanie zieleni,
- usuwanie awarii sieci wodociągowych,
- inne zadania wynikające z działalności statutowej.

    Rozliczanie należności za wodę i ścieki odbywa się na podstawie faktury, którą  każdy odbiorca otrzymuje od inkasenta, po odczytaniu stanu  wodomierza.
Odczyty wodomierzy i wystawianie faktur dokonywane są co kwartał.
Wpłaty należności należy dokonywać w Banku Spółdzielczym w Staszowie Oddział w Rytwianach (bez dodatkowych opłat) na konto Gminnego Zakładu Komunalnego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Nr konta  30 9431 0005 2004 0400 3076 0001

W sprawie awarii wodociągów i sieci kanalizacyjnej prosimy kontaktować się pod nr stacjonarny: 015/864 74 59 wew. 56 lub osobiście w biurze Zakładu: budynek Urzędu Gminny, parter, w godz. 7.30- 15.30.
Po godzinach pracy prosimy o kontakt pod nr komórkowy Kierownik GZK Piotr Błąk - 501 321 418, Konserwator urządzeń wodnych Mirosław Rugała - 508 256 016.

UCHWAŁA Nr XVIII/101/2004 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 23 marca 2004r. w sprawie  utworzenia  zakładu   budżetowego pn. Gminny   Zakład  Komunalny w Rytwianach. [STATUT GZK]

UCHWAŁA NR XLIX/260/2010 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/101/2004 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 23 marca 2004 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach [ZMIANY W STATUCIE GZK]

 

Raport dostępności stan na 01.01.2021 Raport_dostępności_ 01_01_2021.pdf

 


UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Rytwiany

TARYFY  I  OPŁATY  W LATACH 2018-2021

Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach na podstawie art. 24e ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RET.070.143.2018 informuje, że na terenie Gminy Rytwiany:

 
w okresie od 28 maja 2018 r. do 27 maja 2019 r.
 
Taryfa za 1 m3 wody pitnej wynosi 3,98 zł.
Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
dla gospodarstw domowych  
3,45 zł netto + 0,28 zł VAT 8% = 3,73 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
3,98 zł netto + 0,32 zł VAT 8% = 4,30 zł brutto

Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 11,98 zł
Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne z przydomową przepompownią ścieków
9,88 zł netto + 0,79 zł VAT 8% = 10,67 zł brutto
 
dla pozostałych gospodarstw domowych
10,08 zł netto + 0,81 zł VAT 8% = 10,89 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
11,98 zł netto + 0,96 zł VAT 8% = 12,94 zł brutto
  

w okresie od 28 maja 2019 r. do 27 maja 2020 r.
 
Taryfa za 1 m3 wody pitnej wynosi 4,18 zł.
Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
 
dla gospodarstw domowych
3,65 zł netto + 0,29 zł VAT 8% = 3,94 zł brutto

dla jednostek gospodarczych
4,18 zł netto + 0,33 zł VAT 8% = 4,51 zł brutto
 
 
Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 12,03 zł.
Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
 
dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne z przydomową przepompownią ścieków
9,93 zł netto + 0,79 zł VAT 8% = 10,72 zł brutto

dla pozostałych gospodarstw domowych
10,13 zł netto + 0,81 zł VAT 8% = 10,94 zł brutto

dla jednostek gospodarczych
12,03 zł netto + 0,96 zł VAT 8% = 12,99 zł brutto
 
 

 w okresie od 28 maja 2020 r. do 27 maja 2021 r.

 

Taryfa za 1 m3 wody pitnej wynosi 4,12 zł
Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
 
dla gospodarstw domowych  
  3,59 zł netto + 0,29 zł VAT 8% = 3,88 zł brutto
 
  dla jednostek gospodarczych 
  4,12 zł netto + 0,33 zł VAT 8% = 4,45 zł brutto

 

 
  
 Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 12,09 zł. 
Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany: 
      
dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne  z przydomową przepompownią ścieków    
  9,99 zł netto + 0,80 zł VAT 8% = 10,79 zł brutto
 
 
  dla pozostałych gospodarstw domowych
 10,19 zł netto + 0,82 zł VAT 8% = 11,01 zł brutto
  
    dla jednostek gospodarczych  
12,09 zł netto + 0,97 zł VAT 8% = 13,06 zł brutto
 
 
 

 

RODO

 
 
Klauzula informacyjna
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:
1.       Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach, reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą w Rytwianach, przy ul. ul. Staszowskiej 15, 28-236 RytwianyKontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej, poczty mailowej: gzk@rytwiany.com.pl lub pod numerem telefonu: 15 8647956.
2.       ADO wyznaczył Inspektora  Ochrony  Danych Pana Dawida Kaszuba,  z którym  może  Pani/Pan  skontaktować  się za pomocą  adresu  e-mail: biuro@rodostar.pl.
3.       Celem przetwarzania danych osobowych jest bieżące i ciągłe zaspakajanie potrzeb ludności Gminy Rytwiany w zakresie podstawowych usług komunalnych.
4.       Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO, przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a)      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d)     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczące lub innej osoby fizycznej;
e)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania włazy publicznej powierzonej administratorowi;
f)       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5.       Przetwarzanie dany osobowych odbywa się przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, uchwały nr XVIII/101/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2014 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
6.       Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest:
a)      dobrowolny, niemniej jednak niezbędny do zawarcia i realizacji umowy;
b)     dobrowolny w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w większości sytuacji to Państwo decydują o złożeniu stosownego wniosku czy pisma, podanie danych jest więc dobrowolne, ale niezbędne do ich rozpatrzenia;
c)      niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na ADO przez obowiązujące przepisy prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; niepodanie danych w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy;
7.       Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO. Aby skorzystać z poniższych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail:biuro@rodostar.pl.
a)      żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
c)      przenoszenia swoich danych osobowych;
d)     cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.       Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9.       Udostępnianie danych osobowych przez ADO odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na ADO obowiązek ich ujawnienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
a)      upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek;
b)     dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
c)      kancelariom prawnym, firmom doradczym i serwisowym;      
d)     podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji;
10.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu przetwarzania. W przypadku zawarcia umowy, przez okres jej obowiązywania oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Ponadto przez czas wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt.
11.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
_______________________________
Administrator Danych Osobowych
 
 

 
 

OGŁOSZENIE
 
Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach informuje mieszkańców miejscowości Rytwiany o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Rytwiany” w związku z przekroczeniem zawartości manganu.
 
Z powodu dużego wzrostu poboru wody w okresie letnim, istniejący ciąg technologiczny na ujęciu wody w Rytwianach staje się nieskuteczny.
 
W celu poprawy jakości wody pitnej z ujęcia w Rytwianach, w  terminie do 30 listopada 2019 r. zostanie wykonana modernizacja ciągu technologicznego, która wpłynie na poprawę procesu uzdatniania wody.
 
 
 
Rytwiany, 12.07.2019 r.                                                                                                                
                                                                                 Piotr Błąk
                                                                                 Kierownik GZK
 
Komunikat_PPIS_w_Staszowie.pdf