Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OSP ŚWIĘCICAgaleria fotografii artykułu

rok założenia: 1963
Święcica 
28 - 236 Rytwiany

 

prezes - Alfred Plewa
naczelnik - Janusz Banaś

 

 

Informacja-Gmina-Rytwiany

Jednostka posiada:
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy "Star 244",
- lekki samochód ratowniczo - gaśniczy "Nysa",
- 2 motopompy pożarnicze.

budynek przed rozbudową budynek po rozbudowie

Remiza OSP przed i po rozbudowie.

 


 Historia OSP Święcica

Dzieje Święcicy sięgają czasów pierwszych Piastów. Jak podają źródła historyczne folwark Święcica był przez króla Bolesława Chrobrego ofiarowany klasztorowi na Świętym Krzyżu. Książę sandomierski Bolesław Wstydliwy w 1270 roku oswobodził Święcicę będącą własnością klasztoru świętokrzyskiego od wypraw wojennych. W 1351 roku Kazimierz Wielki przeniósł Święcicę należącą do klasztoru na Świętym Krzyżu na prawo niemieckie i tym samym uwolnił od kar pieniężnych.[ Jan Anioł - badacz dziejów ziemi staszowskiej (rękopis)]

W połowie XV wieku Święcica parafia Koniemłoty własność klasztoru na Świętym Krzyżu miała 11 łanów kmiecych. [Łan - miara powierzchni równa 30 mórg (łan chemiński)] [Jan Długosz LB III str. 125. 138, 239]

Wszystkie role kmiece dawały dziesięcinę snopową i konopną wartość 10 grzywien plebani w Koniemłotach. W tym okresie Święcica podlegała pod powiat wiślicki.[ Powiński - Małopolska str. 229]

W roku 1827 w Święcicy było 35 domów i miejscowość liczyła 202 mieszkańców, wchodziła w skład dóbr Łubnice.
Po II wojnie światowej Święcica miała zwartą, drewnianą zabudowę krytą strzechą. Często nawiedzana była przez pożary, które niosły wiele zniszczeń i pozostawiali mieszkańców w ciężkich sytuacjach. Po pożarze w l956 roku kiedy to spłonęły 3 budynki mieszkalne, 3 obory i 2 stodoły zaczęto myśleć o przeciwstawieniu się żywiołowi ognia.

W związku z tym 10 maja 1963 roku na zebraniu w naszej miejscowości została założona OSP przez 17 obywateli. Byli to: Adwent Czesław, Adwent Józef, Anton Antoni, Balicki Mieczysław, Bąk Jan, Borycki Stanisław, Drąg Henryk, Gęca Bronisław, Idzik Julian, Kot Stefan, Krawczyk Julian, Łabęcki Julian, Magier Stanisław, Noga Stanisław, Oleś Władysław, Oleś Eugeniusz, Podsiadły Krzysztof.

Pomocy w założeniu jednostki udzielił ówczesny KP Straży Pożarnych w Staszowie por. Dytkowski oraz st. ogn. Gawroński Kazimierz późniejszy KP w Staszowie.

26 października 1963 r. OSP w Święcicy została zarejestrowana pod nr 1695 w Urzędzie Wojewódzkim Wydział Spraw Wewnętrznych w Kielcach uzyskując moc prawną jako stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Pierwszy zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes – druh Jan Bąk
Naczelnik – druh Julian Krawczyk
Z-ca naczelnika - druh Stanisław Borycki
Sekretarz – druh Henryk Drąg
Skarbnik – druh Stanisław Magier
Członkowie – druh Mieczysław Balicki, druh Czesław Adwent
Do komisji rewizyjnej powołano:
Przewodniczący – druh Stefan Kot,
Członkowie – druh Władysław Oleś, druh Józef Adwent

W tym okresie jednostka OSP zostaje wyposażona w sprzęt w postaci motopompy M - 400 z kompletem węży oraz mundury wyjściowe dla 17 członków.
Nowo zorganizowana jednostka OSP borykała się z trudnościami lokalowymi, brak pomieszczenia na sprzęt zrodziło koncepcję budowy strażnicy, która w pierwszej fazie była finansowana ze środków budżetowych Gromadzkiej Rady Narodowej w Sichowie Dużym i środków własnych.
Z uwagi na brak pieniędzy na kontynuowanie inwestycji prace budowlane przerwano. W tym to trudnym okresie następuje zmiana Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicy.
W skład nowo wybranego Zarządu weszli:
Prezes – druh Stanisław Magier
Naczelnik - druh Włodzimierz Majczak
Z-ca naczelnika – druh Stanisław Kalita
Sekretarz – druh Stanisław Borycki
Skarbnik – druh Stanisław Noga
Członek – druh Antoni Antoń.

Nowo wybrane władze dopiero w roku 1974 przystąpiły do kontynuowania uprzednio rozpoczętej budowy.
W tym czasie następuje reorganizacja administracyjna kraju, Święcica przechodzi do Urzędu Gminy w Rytwianach i Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, skąd otrzymuje środki finansowe na kontynuację budowy strażnicy.

Dnia 26 sierpnia 1979 roku dokonano uroczystego otwarcia strażnicy.
Na zebraniu sprawozdawczym 2 lutego 1980 roku następuje częściowa zmiana zarząd. Na prezesa powołany zostaje druh jan Plewa, na sekretarza Wiesława Pakowska pozostałe funkcje w zarządzie nie uległy zmianie.

W roku 1980 jednostka OSP otrzymuje motopompę M-800, a od stycznia 1981 r. w strażnicy mieści się świetlica wiejska pod patronatem Urzędu Gminy Rytwiany, 1983 roku wyremontowano naturalny zbiornik wodny oraz zabudowano sztuczny zbiornik o pojemności 20 tysięcy litrów na placu strażnicy.

W styczniu 1987 roku utworzono Młodzieżową Drużynę Straży Pożarnej, w skład której weszło 17 członków: Borycki Grzegorz s. Stanisława, Chojna Artur s. Stanisława, Dziuba Krzysztof s. Henryka, Kalina Jacek s. Andrzeja, Kot Dorota c. Stefana, Kowalska Mariola c. Jana, Król Arkadiusz s. Władysława, Kufel Janusz s. Stanisława, Lelakowska Jolanta c. Ryszarda, Maj czak Maria c. Włodzimierza, Skuza Robert s. Bronisława, Wołowiec Ewa c. Władysława, Wołowiec Mirosław s. Władysława, Woźniczka Aneta c. Władysława, Wyraz Włodzimierz s. Czesława, Żurek Agnieszka c. Stefana, Kufel Andrzej s. Stanisława

Dla uczczenia 25 rocznicy założenia naszej jednostki w dniu 12 kwietnia 1987 roku został utworzony Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, któremu przewodniczyli Władysław Wołowiec, Stanisław Kot oraz Henryk Złotnik. Podczas uroczystości w dniu 23 lipca 1989 roku, w obecności Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Tarnobrzegu płk. Jana Smykały przekazania sztandaru dokonał w imieniu Komitetu Władysław Wołowiec wręczając go z-cy naczelnika OSP druhowi Stanisławowi Kalicie. Na Walnym Zebraniu w dniu 11 lutego 1995 roku Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Tarnobrzegu kpt. Wiesław Woszczyna pozytywnie ocenił działalność naszej jednostki i obiecał pomoc w pozyskaniu samochodu gaśniczego. Słowa komendanta zostały potwierdzone dnia 26 września 1995 roku kiedy to podpisano akt zdawczo-odbiorczy przekazania przez KW PSP w Tarnobrzegu samochodu marki Nysa dla naszej jednostki. W następnym roku samochód został doposażony w radiotelefon pozyskany JRG w Staszowie.

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 11 lutego 1996 r. dokonano wymiany pokoleniowej we władzach OSP. W skład zarządu zostali wybrani:
Prezes - druh Wiesław Podsiadły
Wiceprezes-Naczelnik - druh Alfred Plewa
Wiceprezes- druh Piotr Kalita
Z-ca Naczelnika- druh Sławomir Słomka
Sekretarz- druh Mirosław Wójcicki
Skarbnik- druh Krzysztof Dziuba
Gospodarz- druh Roman Złotnik

W jesieni 2001 roku stropodach na strażnicy zastąpiliśmy dachem dwuspadowym oraz dobudowaliśmy pomieszczenie wraz z balkonem od strony południowej. Za czynny udział w usuwaniu skutków powodzi tegoż roku jednostka nasza otrzymała w darze od Kościoła ewangelicko-augsburskiego pompę szlamową oraz drzewo na całą więźbę dachową również w darze od Republiki Białorusi. W kolejnym roku z OSP Rytwiany pozyskaliśmy średni samochód gaśniczy marki Star i staliśmy się jednostką kategorii S2.

26 lutego 2006 roku Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru nowego zarządu w skład, którego weszli:
prezes - druh Alfred Plewa
wiceprezes- naczelnik- druh Mirosław Wołowiec
wiceprezes- druh Piotr Kalita
z-ca naczelnika-druh Rafał Majczak
sekretarz- druhna Maria Noga
skarbnik- druh Stanisław Noga
gospodarz- druh Władysław Łabęcki

Po roku obowiązki naczelnika w tym zarządzie przejął druh Sławomir Słomka, a od 2010 roku do końca kadencji pełnił je druh Marek Sojda. W okresie tych 5 lat zarząd przeprowadził postępowanie sądowe dotyczące uregulowania własności gruntów pod naszą strażnicą. Przygotowano również wstępną dokumentację pod rozbudowę i modernizację obiektu.

W związku z kłopotami finansowymi związanymi z planowanym przedsięwzięciem 5 marca 2011 roku Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru nowych władz jednostki:
Prezes- druh Marek Sojda
Wiceprezes-naczelnik- druh Janusz Banaś
Wiceprezes- druh Władysław Wołowiec
z-ca naczelnika- druh Damian Czerwiec
Sekretarz- druh Wojciech Sojda
Skarbnik- druh Ryszard Ziarno
Gospodarz- druh Mateusz Banaś

Za kadencji tego zarządu wiosną 2015 roku rozpoczęto planowaną inwestycję rozbudowy i modernizacji strażnicy.
Z uwagi na wyjazdy części druhów zarządu za pracą i związana z tym zmianą miejsca zamieszkania oraz rezygnacji w trakcie kadencji druha prezesa Walne Zebranie 27 lutego 2016 roku dokonuje znacznej wymiany zarządu w skład, którego wchodzą obecnie:
prezes- druh Alfred Plewa
wiceprezes-naczelnik- druh Janusz Banaś
wiceprezes- druh Władysław Wołowiec
z-ca naczelnika- druh Paweł Plewa
sekretarz- druh Karol Złotnik
skarbnik- druh Mateusz Majczak
gospodarz- druh Patryk Słomka

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
przewodniczący- druh Mirosław Wołowiec
członek- druh Jacek Chojna
członek- druh Adrian Charyga

OSP w Święcicy od momentu założenia do chwili obecnej bierze czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie własnym jak i ościennych miejscowości. Posiada średni samochód gaśniczy, niezbędny sprzęt i odpowiednio przeszkolony potencjał ludzki. Jednostka nasza uczestniczyła przy zapobieganiu i usuwaniu skutków ostatnich powodzi. Posiadamy obecnie odpowiednie warunki lokalowe zarówno operacyjne jak i pod szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Obecnie jednostka liczy 37 druhów czynnych, 4 honorowych i 2 wspierających. W tym 6 kobiet. Na przykładzie naszej 50-letniej działalności można namacalnie udowodnić wpływ strażaków na środowiska, w których funkcjonują. Oni to ożywiają swoje miejscowości i napędzają aktywność społeczną. Źródłem sukcesów tej organizacji jest także środowisko, w którym działają. Ono od wielu lat słynęło z poszukiwania ludzi wyrażających chęć społecznej działalności.

Plany nasze na najbliższe lata to: pozyskanie lekkiego samochodu gaśniczego, wejście w struktury KRSG oraz aktywowanie świetlicy i rozwój działalności kulturalnej.

Święcica, 2016 r.   Opracował: Alfred Plewa


galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu 

Uroczystość 50-lecia istnienia jednostki OSP Święcica.

 galeria fotografii artykułu

Uroczystą Mszę Św. odprawił Ks. kanonik Paweł Cygan

galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

Poczty sztandarowe jednostek OSP.

WAŻNE WYDARZENIA:

2015-2016 - Rozbudowa i modernizacja budynku OSP.

14 sierpnia 2016 r. Uroczystość 50-lecia istnienia jednostki, otwarcie zmodernizowanego budynku strażnicy (galeria zdjęć)

21.10.2022r. - przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 266 na rzecz OSP Święcica od OSP Kłoda. Jednocześnie OSP Sichów Mały przekazała samochód IVECO dla jednostki OSP Kłoda.
Informacja-Gmina-Rytwiany