Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-Rytwiany

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rytwiany!

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020r. poz. 1439 ze zm.) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie swojej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenie posesji w szczelny zbiornik bezodpływowy bądź sprawnie działającą przydomową oczyszczalnię ścieków.

Przypominamy właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku regularnego wywozu nieczystości ciekłych (ścieków) przez wykwalifikowane firmy, a także posiadania dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.).
 
Pamiętaj! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafiają do oczyszczalni, a w razie kontroli unikniesz kar.
 
Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem ponieważ grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym przez substancje, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych. Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, swojej rodzinie i wszystkim sąsiadom!
 
Na terenie naszych miejscowości jest jeszcze wiele nieruchomości z zainstalowanymi szambami sprzed wielu lat, które często są w złym stanie technicznym. Dlatego zwracamy się do mieszkańców Gminy Rytwiany z apelem o systematyczne sprawdzanie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków poprzez podmioty do tego uprawnione.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Kto może wywozić ścieki?

Przypominamy, że usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Rytwiany.

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) skutkuje sankcjami karnymi w postaci kary grzywny lub kary aresztu. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Nadzór nad prawidłową gospodarką nieczystościami ciekłymi przez mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych sprawuje Wójt Gminy Rytwiany.

Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie wywozu nieczystości  ciekłych od mieszkańców na terenie Gminy Rytwiany:

 
 

 

 

Lp.
PODMIOT UPRAWNIONY
KONTAKT
(Telefon, strona internetowa)
OKRES WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA
Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe (szamba)
1
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
28-200 Staszów 
15-864-26-41
31.07.2024 r.
2
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu
Sp. z o.o.
ul. Krakowska 11
28-230 Połaniec 
15-865-05-40
18.02.2028 r.
3
Adrian Dziadura
Usługi Asenizacyjne
ul. A. Gałązki 13/10
28-133 Pacanów
880-060-258
31.03.2029 r.
4
Emka
Monika Kędziora
Rzędów 28
28-142 Tuczępy
606-731-766
694-852-375
19.05.2030 r.
5

BASKO
Piotr Baska
Złota 156
27-650 Samborzec

605-977-987
503-903-093
03.08.2032 r.
6

ZRB „DOM-BUD”
Grzegorz Kwiecień
ul. Królowej Jadwigi 8
28-221 Osiek

793-666-851 12.01.2034 r.
Wynajem toalet mobilnych
7
 WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze 
32-278-45-31
25.06.2025 r.
8
mToilet Sp. z o.o.
ul. Toruńska 31
03-226 Warszawa
800-000-800
20.10.2031 r.
9
TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
804-204-204
07.04.2032 r.

 

Informuję również, iż Urząd Gminy prowadzi:
1) Ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) Ewidencję zbiorników bezodpływowych.

Każdy kto do tej pory nie zarejestrował swojego urządzenia w Urzędzie Gminy Rytwiany jest proszony o niezwłoczne dokonanie takiej rejestracji (zgłoszenie do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, pok.30).

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) lub
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)