Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+


ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE obowiązuje od 01.01.2016r.
 • Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka z uwzględnieniem ust 2; 
2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia; 
3. rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.
 • Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 2. śmierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matkę.
 • Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 5. 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
 • Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
 1. porodu – przypadku osób o których mowa w ust 1 pkt 1
 2. objęcia dziecka opieką w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
 3. przysposobienia dziecka – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.
 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie jednak w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
 
Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uposażonymi do tego świadczenia będą więc bezrobotni - niezależnie od rejestracji bądź nie w Urzędzie Pracy, studenci, rolnicy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego będą mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
 • Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
 1. w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,
 2. jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
 • Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli:
 1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. W związku z tym wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego.
2.               dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
3.               jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust 1 pkt 2 lub 3, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
4.               w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
5.               osobom o których mowa w ust 1 przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art 17c ust 1 pkt 2 i 3, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka a w przypadku osób, o których mowa w art 17c ust 1 pkt 2 i 3, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach, o których mowa w art. 17c ust 3, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
 
 
W przypadku, o którym mowa w art 17c ust 2, termin 3 miesięcy, o którym mowa wyżej jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. 
 • W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: 
1) świadczenia rodzicielskiego 
2) świadczenia pielęgnacyjnego,
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego
4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ( wychowawczy)
5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Mieszkańcy Gminy Rytwiany wniosek składają w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach ul. Staszowska 15 pok. 22.