Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

PUNKT BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY RYTWIANY

Punkt czynny jest w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 12.00;

ul. Szkolna 1 (Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach)

tel. kontaktowy: 158647854


04.01.2024. - INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2024 ROKU

04.01.2024. - WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STASZOWSKIEGO W 2024 ROKU

03.01.2024. - Informacja na temat pomocy prawnej w Gminie Rytwiany w 2024 roku


12.06.2023 r.  - Wykaz Punktów NPP w powiecie staszowskim w roku 2023.- INFORMACJA-npp2023.pdf oraz wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu staszowskiego w 2023 roku
lista-jednostek-npp-2023.doc


03.01.2022 r.  - Wykaz Punktów NPP w powiecie staszowskim w roku 2022.- INFORMACJA-npp2022.pdf oraz wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu staszowskiego w 2022 roku
lista-jednostek-npp-2022.doc


 

02.06.2020r. Do pobrania pismo oraz ogłoszenie Starosty Staszowskiego w sprawie wznowienia pracy punktów npp i npo.

Pismo-s2020.pdf

Ogloszenie-s2020.pdf


 
 
KOMUNIKAT
W SPRAWIE CZASOWEJ  REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSIŁIEGO NA
TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO
PRACA RADCÓW PRAWNYCH, ADWOKATÓW I DORADCÓW OBYWATELSKICH NA ODLEGŁOŚĆ
 
 
internetowa)

3. Uzupełnienie informacji (dostęp zdalny w przypadku braku dostępu do internetu)

26.03.2020 - Aktualizacja informacji i uzupełnienie:

INFORMACJA STAROSTY STASZOWSKIEGO O KONTYNUACJI CZASOWEJ REORGANIZACJI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - 20200325082130834.pdf

wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc-nowa-wersja-1.docx

lista-jednostek-nieodp%C5%82atnego-poradnictwa-w-powiecie-staszowskim-poprawiona-wersja(1).pdf

informacja-na-temat-punkt%C3%B3w-npo-w-powiecie-staszowskim-2020(2).pdf

inform_-na-temat-punkt%C3%B3w-nieodp%C5%82atnej-pomocy-prawnej-w-powiecie-staszowskim-2020(2).pdf

karta-informacyjna-poradnictwa-dla-os%C3%B3b-pokrzywdzonych-przest%C4%99pstwem1.doc

 


INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE STASZOWSKIM

PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU
O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2019 ROKU

WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW    POWIATU STASZOWSKIEGO W 2019 ROKU

Informacja-Gmina-Rytwiany

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE STASZOWSKIM

 
 W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomiono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym dwa punkty - prowadzone przez Powiat Staszowski - obsługiwane są przez radców prawnych                                 i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach                                    i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie) a prowadzenie jednego punktu zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.
 
 ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
1.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
2.      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3.      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4.      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2.   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?
1.     Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2.     Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
3.     Oświadczenie, o którym mowa wyżej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
4.      Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej jest starosta.
5.     W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa wyżej - przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem:15-866-50-63,  czynnym                                       w godzinach pracy Urzędu: 7:00 – 15:00 lub mailem dziedzicr@staszowski.eu
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się                                w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do urny znajdującej się w każdym punkcie.