Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 46369.   Data dodania: 2008-12-23

DO POBRANIA:

  • Formularz obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r.:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


INFORMACJA

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z powyższym Wójt Gminy Rytwiany zawiadamia, iż z dniem 06.09.2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, związanego z dokonywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy rachunek bankowy, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BS Staszów o/ Rytwiany :13 9431 0005 2004 0401 9006 0012

Pozostałe należności z tytułu podatków, opłaty skarbowej i pozostałych opłat wobec Gminy Rytwiany należy wpłacać na dotychczasowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Rytwiany.

 

Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz
 


ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE RYTWIANY

Od 1 lipca 2013 r. usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina.

W celu wprowadzenia obowiązków gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Rytwiany wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1289) Rada Gminy Rytwiany podjęła następujące uchwały:


UCHWAŁA Nr XXX/164/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR XXX /166/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XXXV/194/2013 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/164/2012 z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR XXXV/197/2013 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XX/108/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(uchylona)

UCHWAŁA NR XX/109/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(uchylona)

UCHWAŁA NR XX/111/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (uchylona)

UCHWAŁA NR XL/215/2018 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
(uchylona)

UCHWAŁA NR XL/216/2018 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany (uchylona)

UCHWAŁA NR XLI/225/2018 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/108/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zamian za uiszczoną̨ przez właściciela nieruchomości opłatę̨ za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(uchylona)

UCHWAŁA NR VIII/47/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
(uchylona)

UCHWAŁA NR VIII/48/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
(uchylona)

UCHWAŁA NR VIII/49/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
(uchylona)

UCHWAŁA NR XVIII/89/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.)

UCHWAŁA NR XVIII/90/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.)
 
UCHWAŁA NR XVIII/91/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.)
 
UCHWAŁA NR XVIII/92/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIX/99/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XX/109/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany (z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.)
 
UCHWAŁA NR XX/110/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany (z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.)

 
Zachęcamy do zapoznania się z w/w Uchwałami.


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY RYTWIANY
 
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się przez dokonanie wpłat bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Gminy Rytwiany, nr konta: 13 9431 0005 2004 0401 9006 0012 BS Staszów O/Rytwiany
 
Taryfa opłat
(obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.)
 
Lp.
 
Określenie nieruchomości
 
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
 
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
 
Opłata podwyższona za brak selektywnej zbiórki
(odpady niesegregowane) 
Stawka z ulgą „BIO”
Stawka podstawowa
Stawka podwyższona
1
Nieruchomość zamieszkana
 
14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
 
20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
60,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 2
Nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
Nie dotyczy
1) o pojemności 120 litrów - 16,50 zł,
2) o pojemności 1100 litrów – 54,00 zł,
4) kontener KP 7 – 343,00 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
1) o pojemności 120 litrów - 49,50 zł,
3) o pojemności 1100 litrów – 162,00 zł,
4) kontener KP 7 – 1029,00 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
3
 
Nieruchomości
o charakterze mieszanym,
tj. nieruchomość w części zamieszkałych i w części
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
Suma opłat obliczonych
z pozycji 1, 2
 4 
 
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku 
Nie dotyczy
Ryczałtowa stawka 86,00 zł rocznie
Ryczałtowa stawka 172,00 zł rocznie
 
Opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału, tj.:
-         za I kwartał do 15 marca danego roku,
-         za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
-         za III kwartał do 15 września danego roku,
-         za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości  na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się z góry za cały rok w dwóch równych ratach, w terminie do:
-          15 kwietnia danego roku,
-          15 lipca danego roku.

  Zbiórka odpadów w Gminie Rytwiany

Odpady są odbierane bezpośrednio z gospodarstw sprzed wjazdu na posesję 2 razy w miesiącu wg harmonogramu.

Każde gospodarstwo otrzymuje odpowiednio oznakowane worki z przeznaczeniem tylko na segregowane odpady (za każdy oddany worek z odpadami otrzyma nowy worek na odpady).

Worki muszą być zapełnione co najmniej w 70% objętości.

Mieszkańcy gminy Rytwiany mogą osobiście oddać odpady do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Rzędowie zgodnie z regulaminem PSZOK-u. Wiecej informacji na stronie http://www.zgokrzedow.pl/pszok/


ULOTKA INFORMACYJNA - ulotka_informacyjna_odpady.pdf

Informacja-Gmina-Rytwiany


WRZUCAMY

Tworzywa sztuczne – worek żółty
· czyste opakowania po chemii gospodarczej
· reklamówki, worki foliowe, folie, kubki i tacki jednorazowe
· jednorazowe butelki typu PET (po napojach i wodzie mineralnej)

Szkło – worek zielony
· butelki, słoiki bez zakrętek
· inne opakowania szklane

Papier i tektura – worek niebieski
· papier, kartony, tekturę
· książki, zeszyty
· gazety, magazyny
· katalogi, prospekty
· opakowania papierowe - torby, worki

Pozostałe odpady – odbierane będą w dowolnych opakowaniach (worek foliowy, worek jutowy, opakowania kartonowe) itp.

Inne odpady: Odzież używaną można wrzucać do oznakowanych pojemników na odzież używaną rozmieszczonych na terenie gminy (Rytwiany, Kłoda, Niedziałki, Ruda, Grobla, Sichów Duży, Sichów Mały, Święcica, Szczeka, Strzegom i Strzegomek).


NIE WRZUCAMY

Tworzywa sztuczne – worek żółty
· opakowań po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach i olejach technicznych, lekarstwach
· butelek i pojemników z zawartością
· połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami

Szkło – worek zielony
· szkła okiennego, zbrojonego i luster
· żarówek i lamp neonowych
· naczyń żaroodpornych, porcelany i fajansu,
· nakrętek, kapsli, korków
· szkła z ampułek farmaceutycznych
· szkła z pozostałością chemikaliów (np. lakierów i zmywaczy do paznokci)

Papier i tektura – worek niebieski
· opakowań z jakąkolwiek zawartością
· papieru zabrudzonego i zatłuszczonego
· opakowań, które oprócz papieru zawierają inne materiały np. tworzywa sztuczne (opakowania po sokach, mleku i innych produktach spożywczych)


ZUŻYTE BATERIE - CO Z NIMI ZROBIĆ?Informacja-Gmina-Rytwiany

Miejsca bezpłatnej zbiórki zużytych baterii na terenie Gminy Rytwiany:
-  budynek Urzędu Gminy Rytwiany;
-  szkoły, przedszkola, biblioteki, centrum kultury;
-  instytucje, które prowadzą zbiórkę np. sklep, ośrodek zdrowia, poczta;
-  PSZOK w Rzędowie;

Zużyte akumulatory należy:
-  zostawiać w miejscu zakupu
-  lub dostarczyć do PSZOK w Rzędowie

 


Informacja-Gmina-Rytwiany

PRZETERMINOWANE LEKI - CO Z NIMI ZROBIĆ?

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Miejsca bezpłatnej zbiórki przeterminowanych leków na terenie Gminy Rytwiany:
-  budynek Urzędu Gminy Rytwiany - Rytwiany ul. Staszowska 15;
-  Gminny Ośrodek Zdrowia - Rytwiany ul. Kościelna 9.

Można wrzucać przeterminowane leki w formie: tabletek, drażetek, ampułek, maści, żeli, proszków, aerozoli, roztworów w szczelnie zamkniętych opakowaniach (syrop, krople itp.).

NIE można wrzucać papierowych opakowań i ulotek, termometrów, strzykawek, igieł, środków opatrunkowych.

 

 

 


W 2020 roku usługę w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Rytwiany wykonuje

Informacja-Gmina-Rytwiany

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41
www.pgkim.pl
 

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenu Gminy Rytwiany w 2020 r.
 

wersja pdf: Harmonogram2020.pdf

 Kliknij obraz poniżej aby powiększyć:

Informacja-Gmina-Rytwiany

Odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony będą odbierane 4 razy w roku zgodnie z powyższym harmonogramem.


Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Rytwiany, w celu zagospodarowania, trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą dla Gminy Rytwiany jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie.

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
telefony: 15 864 22 51, 15 816 51 02
www.zgokrzedow.pl

 


 Metody zapobiegania powstawaniu odpadów

 
Spośród proponowanych metod zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych w życiu codziennym, można wymienić następujące zachowania, postawy, czy też sposoby uniknięcia powstania odpadów. Zachowania takie powinny być utrwalane w mentalności współczesnego konsumenta:
1) ograniczanie zbędnych zakupów,
2) wybieranie produktów trwałych i o niższej zawartości substancji szkodliwych
3) wybieranie produktów, które nie posiadają zbędnych opakowań;
4) używanie toreb wielokrotnego użytku;
5) wielokrotne używanie opakowań nadających się do danego celu;
6) racjonalne korzystanie z papieru poprzez wykorzystywanie obu stron kartki;
7) odmowa przyjęcia nieadresowanej korespondencji oraz ulotek reklamowych;
8) tworzenie punktów, miejsc pozwalających na wielokrotne udostępnianie gazet i magazynów czytelnikom;
9) kupowanie baterii nadających się do ładowania (tzw. akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych;
10) unikanie jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników;
11) kupno i konsumpcja napojów, pożywienia, środków chemicznych w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić;
12) przekazywanie zużytej odzieży, obuwia i innych przedmiotów niechcianych innym odbiorcom lub sprzedawanie na serwisach aukcyjnych;
13) wybieranie produktów trwałych;
14) czytanie etykiet na produktach i świadome podejmowanie decyzji konsumenckich.
 
Więcej na temat metod zapobiegania powstawaniu odpadów można znaleźć w Krajowym programie zapobiegania powstawaniu odpadów.

 


 ZBIÓRKA ODPADÓW - WAŻNE WIADOMOŚCI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Od dnia 8 lutego 2013r obowiązuje w Gminie Rytwiany uchwalony Uchwałą Nr XXX/164/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012r nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego :   www.rzseie.gios.gov.pl

Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa.

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 na terenie Gminy Rytwiany

za 2014 rok , za 2015 rok, za 2016 rokKorekty analiz 2015, 2016

za 2017 rok, za 2018 rok, za 2019 rok.


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Link do informacji dot. Rejestru działalności regulowanej zamieszczonych w BIP


INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW GMINY RYTWIANY

Przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2017r. poz. 1289 ze zm.) każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej , wyposażenie posesji w szczelny zbiornik bezodpływowy bądź sprawnie działającą przydomową oczyszczalnię ścieków.
Zgodnie z art. 6 cytowanej ustawy w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania urządzeń co musi być udokumentowane ważną umową zawartą z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami za takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z firmą posiadającą pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych na terenie Naszej Gminy (wykaz poniżej). Rachunki za usługi wywożenia nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą należy przechowywać za okres jednego roku.


REJESTR PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH 

Lp.
DECYZJA
(znak)
PODMIOT UPRAWNIONY
DATA WYDANIA ZEZWOLENIA
OKRES WAŻNOŚCI
1
IŚ.6235.1.2014.BW
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
28-200 Staszów
 
17.07.2014 r.
31.07.2024 r.
2
IŚ.6235.1.2015.BW
 
WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
 
08.06.2015 r.
25.06.2025 r.
3
IŚ.6235.1.2018.BW
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu
Sp. z o.o.
ul. Krakowska 11
28-230 Połaniec
 
23.03.2018 r.
18.02.2028 r.
4
IŚ.6235.1.2019.JK


Adrian Dziadura
Usługi Asenizacyjne
ul. A. Gałązki 13/10
28-133 Pacanów

01.04.2019 r. 31.03.2029 r.
5
IŚ.6235.1.2020.JK


Emka

Monika Kędziora
Rzędów 28
28-142 Tuczępy

19.05.2020 r.
19.05.2030 r.


Informuję również, iż Urząd Gminy prowadzi:
1) Ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) Ewidencję zbiorników bezodpływowych.

Każdy kto do tej pory nie zarejestrował swojego urządzenia w Urzędzie Gminy Rytwiany jest proszony o niezwłoczne dokonanie takiej rejestracji (zgłoszenie do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, pok.30).

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) lub
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)