Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+
ŚWIADCZENIA RODZINNE 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia ( wnioski elektroniczne od 1 lipca).
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
I.  Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  - 674,00 zł.
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  - 764,00 zł.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 
1.  Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
 
1) 18. roku życia lub
 
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
1a.  Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
 
1b.  W przypadku ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, 24. roku życia.
 
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
 
 
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:
1. z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości    1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek,   o którym składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Dodatek, o którym mowa, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.  
Zaświadczenie lekarskie Zaświadczenia nie wymagane są od osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. 
2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- ojciec dziecka jest nieznany;
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.


4. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
5. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
6. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko  albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.
7. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
 
Dokumenty do świadczeń rodzinnych ( zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opieknczego ) na okres zasiłkowy trwający od 2018-11-01 do   2019-10-31.
 
ORGAN POZYSKA SAM DANE
- informację o dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskane w 2017 roku
- informacje o wysokości ulgi odliczonej na picie UZ w 2016 roku a otrzymanej w 2017roku
- informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych od dochodu w 2017  roku
 
UWAGA! W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia o składce zdrowotnej osobiście. Również osoby pobierające rente /emeryturą z ZUS mogą dostarczyć zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej odprowadzonej od świadczenia w 2017 r. wydane przez ZUS – w celu sprawniejszego rozpatrzenia wniosku.
 
 
WNIOSKODAWCA MA OBOWIĄZEK DOŁĄCZYC
1) w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany  - aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w celu uzyskania prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania)
2)jeżeli członek rodziny uzyskał dochód z działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie przepisów o ryczałcie lub karcie podatkowej - zaświadczenie naczelnika US, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o   formie opłacanego podatku, wysokości przychodu lub karty podatkowej o stawce podatku  wysokości opłaconego podatku w 2017 roku
3) jeżeli członek rodziny uzyskał dochód nieopodatkowany wnioskodawca wypełnia oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, do którego należy dołączyć np. zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium, o wysokości pobranego zasiłku chorobowego z KRUS itd.
4)jeżeli członek rodziny posiada gospodarstwo rolne wnioskodawca wypełnia oświadczenie dot. wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie
5)  oświadczenia o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły ( dot. dziecka w wieku powyżej 16 lat ) – będącego częścią składową wniosku w przypadku ubiegania się o dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego lub dojazdu
6) w przypadku ubiegania się o dodatek z tytuł zamieszkiwania w internacie – zaświadczenie oświadczenie potwierdzające fakt tymczasowego zameldowania poza miejscem zamieszkania
7)  osoby rozwiedzione / będące w separacji - odpis prawomocnego orzeczenia sądu  orzekającego rozwód, separację
8)  jeżeli osoba ma ustalone prawo do alimentów - odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego alimenty oraz  oświadczenie o wysokości alimentów otrzymanych w 2017 roku + przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów w 2017r., bądź zaświadczenie od komornika jeśli egzekucja była skuteczna w części lub bezskuteczna w 2017r.
9)  jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego alimenty + przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2017r., 
9)  do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - zaświadczenie od pracodawcy  informujące o okresie zatrudnienia, wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego( w przypadku ubiegania się o dodatek po raz pierwszy) oraz okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy ( lub oświadczenie wnioskodawcy) - w przypadku ubiegania się o dodatek po raz pierwszy, aktualne zaświadczenie z ZUS dotyczące składek społecznych.
10) w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenie od lekarza potwierdzające fakt pozostawania pod opieką lekarska od 10 tygodnia ciąży 
11) w przypadku utraty dochodu należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę dochodu - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie zatrudnienia w przypadku umowy zlecenia lub umowę o dzieło + PIT- 11 (wszystkie za 2016 rok gdy było kilka źródeł dochodu) lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej informacje o wyrejestrowaniu działalności.
12) w przypadku uzyskania dochodu w 2017 roku – dokument określający kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu ( umowa, zaświadczenie, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) w celu uzyskania informacji przez ile miesięcy był uzyskiwany dochód w roku bazowym
- w przypadku uzyskania dochodu po 2017 roku, dokument informujący kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu oraz o wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,  
13) inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
Wniosek musi zawierać numery PESEL wszystkich członków rodziny oraz podpisy wraz z datami.
 
UWAGA!
 
OD 1 LIPCA 2019 ROKU BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NATOMIAST OD 1 SIERPNIA 2019 ROKU  BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO) NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/ 2020.
 
UWAGA!
ŻEBY NIE UTRACIĆ PRAWA DO  ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZA M-C LISTOPAD 2019 R. - WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 2019-11-30.

 

W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020 POD UWAGĘ BĘDZIE BRANY DOCHÓD ZA 2018 ROK.
 
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Mieszkańcy Gminy Rytwiany wniosek składają w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rytwianach ul. Staszowska 15 pok. 22.