Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 489 z późn. zm.) .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: obywatelom polskim; cudzoziemcom:

  1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  2. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej - jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

 

 

Dokumenty do świadczeń  z fundusz alimentacyjnego na okres świadczeniowy  trwający od  2018-10-01 do 2019-09-30.

 

 

ORGAN POZYSKA SAM DANE

- informację o  dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskane w 2017 roku

- informacje o wysokości ulgi odliczonej na Picie UZ w 2016 roku a otrzymanej w 2017 roku

- informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych od dochodu w 2017 roku

 

UWAGA! W przypadku osób pobierających rentę /emeryturę z ZUS – w celu sprawniejszego rozpatrzenia wniosku mogą dostarczyć zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej odprowadzonej od świadczenia w 2017r. wydane przez ZUS.

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA MA OBOWIĄZEK DOŁĄCZYĆ

1)zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o   formie opłacanego podatku, wysokości przychodu lub karty podatkowej o stawce podatku  wysokości opłaconego podatku w 2017 roku

2)w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy o wielkości posiadanego  w 2017 roku gospodarstwa rolnego  w ha przeliczeniowych,  nakaz płatniczy za 2017  rok lub oświadczenie  wnioskodawcy dot. wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie

3) zaświadczenie od Komornika Sądowego stwierdzającego bezskuteczność egzekucji – dotyczące 2 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

4) zaświadczenie Komornika   o wysokości wyegzekwowanych alimentów wyegzekwowanych  w 2017 roku,

 

5) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy o wielkości posiadanego  w 2017 roku gospodarstwa rolnego  w ha przeliczeniowych,  nakaz płatniczy za 2017 rok lub oświadczenie.

6) jeżeli któryś z członków rodziny pobierał w 2017 roku stypendium – zaświadczenie o jego wysokości lub decyzję,

7) oświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej  ( w wieku powyżej 18 lat  do 25 roku życia)

8)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sadowej ( w przypadku ubiegania się o FA po raz pierwszy)

9) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2017 roku, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

10) w przypadku przebywania dłużnika alimentacyjnego poza granicami Rzeczypospolitej – informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji  o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,  w szczególności w związku z brakiem podstawy do ich podjęcia, lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą.

 

 

 

UWAGA WAŻNE!

11)  w przypadku utraty dochodu należy dostarczyć  dokument potwierdzający utratę dochodu - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie zatrudnienia  w przypadku umowy zlecenia lub umowę o dzieło + PIT- 11 (wszystkie za 2017 rok gdy było kilka źródeł dochodu) lub  w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej informacje o wyrejestrowaniu działalności.

12)  w przypadku uzyskania dochodu w 2017 roku – dokument określający kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu ( umowa, zaświadczenie, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) w celu uzyskania informacji przez ile miesięcy był uzyskiwany dochód w roku bazowym

 

- w przypadku uzyskania dochodu po 2017 roku, dokument informujący kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu  oraz o wysokość uzyskanego dochodu   z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,