Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 

Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

 

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe - miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725,00 zł netto.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż

500,00 zł. 

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 

Od 1 sierpnia 2016 roku  można składać wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 trwający od 2016-10-01 do 2017-09-30.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Do wniosku należy dołączyć

Organ pozyska sam dane

- informację o  dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskane w 2015 roku  - wszystkich pełnoletnich członków rodziny

- informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych od dochodu w 2015 roku - 9% (wydane przez ZUS,) ,każdego dorosłego członka rodziny, który uzyskał dochód w 2015r. -

W przypadku, gdy organem właściwym do wydania zaświadczenia o składce zdrowotnej jest KRUS lub  MSWiA wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu osobiśce


 

- zaświadczenie od Komornika Sądowego stwierdzającego bezskuteczność egzekucji – dotyczące 2 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

- zaświadczenie Komornika   o wysokości wyegzekwowanych alimentów wyegzekwowanych  w 2015 roku,

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy o wielkości posiadanego  w 2015 roku gospodarstwa rolnego  w ha przeliczeniowych,  nakaz płatniczy za 2015 rok lub oświadczenie.

- jeżeli któryś z członków rodziny pobierał w 2015 roku stypendium– zaświadczenie o jego wysokości lub decyzję

- zaświadczenie ze szkoły dziecka powyżej 18 lat lub szkoły wyższej ( do 25 roku życia)

-  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sadowej ( w przypadku ubiegania się o FA po raz pierwszy)

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2015 roku, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

- do 10 września 2016 roku należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły  dziecka w wieku powyżej 18 lat lub oświadczenie wnioskodawcy 

- w przypadku przebywania dłużnika alimentacyjnego poza granicami Rzeczypospolitej – informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji   o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy do ich podjęcia, lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą

UWAGA WAŻNE

Należy pamiętać o wykazaniu na oświadczeniu o dochodach nieopadatkowanych  kwoty  ulgi na dziecko wykazanej na PIT /UZ    w 2014 roku a pobranej w 2015 roku .

- w przypadku utraty dochodu należy dostarczyć  dokument potwierdzający utratę dochodu - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie zatrudnienia w przypadku umowy zlecenia lub umowę o dzieło + PIT- 11 (wszystkie za 2015 rok gdy było kilka źródeł dochodu) lub  w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej informacje o wyrejestrowaniu działalności

w przypadku uzyskania dochodu w 2015 roku – dokument określający kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu ( umowa, zaświadczenie, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) w celu uzyskania informacji przez ile miesięcy był uzyskiwany dochód w roku bazowym

- w przypadku uzyskania dochodu po 2015 roku, dokument informujący kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu  oraz o wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,