Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zespół Interdyscyplinarny

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzeniem Nr 24/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku, Wójt Gminy Rytwiany powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji działań określonych w "Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 w Gminie Rytwiany".

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:
1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rytwianach,
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytwianach,
3. Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
4. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach,
5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegomiu,
6. Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym,
7. Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach,
8. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Sandomierzu, z siedzibą w Staszowie,
9. Prokuratury Rejonowej w Staszowie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, do zadań których należy w szczególności realizowanie procedury Niebieskiej Karty, tj.:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 

Osoby i rodziny dotknięte problem przemocy mogą zgłosić ten fakt bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, który skieruje sprawę do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Problem występowania przemocy można również zgłosić przedstawicielowi oświaty, członkowi GKRPA, pracownikowi socjalnemu, dzielnicowemu lub lekarzowi pierwszego kontaktu. Każda z tych osób jest ustawowo zobowiązana do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty.

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym w Rytwianach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany.
Tel. 15-864 79 46, 500 239 194, fax: 15-864 79 37.
e-mail: opsrytwiany@op.pl

Zgłosznia przemocy domowej można dokonać pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Armii Krajowej 10, 28-200 Staszów.
Tel. 997, 15-864 72 05.

Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Staszowie
przy Urzędzie Gminy w Rytwianach
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (pok. nr 7).

Interesantów przyjmuje Dzielnicowy KPP w dniach:
- poniedziałki  w godz. 12.00 – 14.00,
- czwartki w godz. 13.00 – 15.00.
Tel. 15-864 79 54.

 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej w Rytwianach
ul. Kościelna 9, 28-236 Rytwiany.
Tel/fax.: 15-864 74 28.

 • Prokuratura Rejonowa w Staszowie
ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów.
Tel. 15- 864 65 00.

•  placówki oświatowe położone na terenie Gminy Rytwiany:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach


ul. Szkolna 9/1
28-236 Rytwiany
tel: 158647512, 158647435, fax: 158647511

Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Samorządowe Przedszkole im. 100 lecia Odzyskania Niepodległości w Strzegomiu

Strzegomek ul. W. Dąbrówki 3
28-221 Osiek
tel: 158645351, fax: 158645351

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym

Sichów Duży 88
28-236 Rytwiany
tel: 158647324, faks: 158647324

Niepubliczne Gimnazjum w Sichowie Dużym

Sichów Duży 89
28-236 Rytwiany
tel.158242882, 158242805

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

Sichów Duży 89
28-236 Rytwiany
tel. 158647322, tel. 158647323

Dodatkowo, informacje o instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy uzyskać można w Punkcie Pierwszego Kontaktu dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym

Punkt działa przy Urzędzie Gminy w Rytwianach ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (pok. nr 4).

Więcej informacji o Punkcie Pierwszego Kontaktu dla Osób  i  Rodzin z Problemem Alkoholowym dostępnych jest pod adresem: http://www.rytwiany.com.pl/index.php?id=258

 

Akty prawne i dodatkowe informacje:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

Miniesterstwo Sprawiedliwości - pomocofiarom.ms.gov.pl/pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"- www.niebieskalinia.info

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - www.parpa.pl/index.php