Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 68148.   Data dodania: 2008-12-23

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RYTWIANY

Spis treści

 1. Obowiązek składania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2.  
 3. Formularz DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4.  
 5. Taryfa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6.  
 7. Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8.  
   
 9. Zasady zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Rytwiany
 10.  
 11. JAK SEGREGOWAĆ? Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych
 12.  
 13. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rytwiany
 14.  
 15. HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany
 16.  
 17. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany
 18.  
 19. Metody zapobiegania powstawaniu odpadów
 20.  
 21. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany
 22.  
 23. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 24.  
 25. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
 26.  
 27. Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych (rejestr działalności regulowanej)
 28.  
 29. Uchwały Rady Gminy w Rytwianach dot. gospodarki odpadami komunalnymi
 30.  

1. Obowiązek składania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Rytwiany!

Pierwsza deklaracja:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rytwiany deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiana deklaracji:
W przypadku zmiany ilości osób OBECNIE ZAMIESZKUJĄCYCH każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana.

Zmiany, które należy uwzględnić obejmują między innymi:
-   narodziny dziecka,
-   wprowadzenie się osób do mieszkania lub domu,
-   tymczasowe zamieszkanie na terenie gminy,
-   wynajem domu/lokalu,
-   wyprowadzenie się osób lub zgon,
-   założenie kompostownika i zagospodarowywanie w nim odpadów BIO.

Miejsce składania deklaracji:
Urząd Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pok. nr 1 (parter), tel. 15-864-79-62

powrót do spisu treści


2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DO POBRANIA:

 • Formularz obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r.:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

powrót do spisu treści


3. Taryfa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się przez dokonanie wpłat bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Gminy Rytwiany, nr konta: 13 9431 0005 2004 0401 9006 0012 BS Staszów O/Rytwiany

Taryfa opłat
(obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r.)
 
Lp.
 
Określenie nieruchomości
 
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
 
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
 
Opłata podwyższona za brak selektywnej zbiórki
(odpady niesegregowane) 
Stawka z ulgą „BIO”
Stawka podstawowa
Stawka podwyższona
1
Nieruchomość zamieszkana
 
15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
 
21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
63,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 2
Nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
Nie dotyczy
1) o pojemności 120 litrów - 20,00 zł,
2) o pojemności 1100 litrów – 65,00 zł,
4) kontener KP 7 – 380,00 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
1) o pojemności 120 litrów - 60,00 zł,
3) o pojemności 1100 litrów – 195,00 zł,
4) kontener KP 7 – 1140,00 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
3
 
Nieruchomości
o charakterze mieszanym,
tj. nieruchomość w części zamieszkałych i w części
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
Suma opłat obliczonych
z pozycji 1, 2
 4 
 
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku 
Nie dotyczy
Ryczałtowa stawka 120,00 zł rocznie
Ryczałtowa stawka 240,00 zł rocznie

(obowiązuje od 1 kwietnia 2024r.)

 
Lp.
 
Określenie nieruchomości
 
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
 
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
 
Opłata podwyższona za brak selektywnej zbiórki
(odpady niesegregowane) 
Stawka z ulgą „BIO”
Stawka podstawowa
Stawka podwyższona
1
Nieruchomość zamieszkana
 
13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
 
19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
57,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 2
Nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
Nie dotyczy
1) o pojemności 120 litrów - 7,00 zł,
2) o pojemności 1100 litrów – 64,17 zł,
4) kontener KP 7 – 408,33 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
1) o pojemności 120 litrów - 21,00 zł,
3) o pojemności 1100 litrów – 192,51 zł,
4) kontener KP 7 – 1224,99 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
3
 
Nieruchomości
o charakterze mieszanym,
tj. nieruchomość w części zamieszkałych i w części
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
Suma opłat obliczonych
z pozycji 1, 2
 4 
 
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku 
Nie dotyczy
Ryczałtowa stawka 120,00 zł rocznie
Ryczałtowa stawka 240,00 zł rocznie
 

powrót do spisu treści


4. Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rachunek bankowy, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

BS Staszów o/ Rytwiany nr 13 9431 0005 2004 0401 9006 0012

Pozostałe należności z tytułu podatków, opłaty skarbowej i pozostałych opłat wobec Gminy Rytwiany należy wpłacać na ogólny rachunek bankowy Urzędu Gminy Rytwiany.

TERMINY PŁATNOŚCI:
Opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału, tj.:
 • za I kwartał do 15 marca danego roku,
 • za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
 • za III kwartał do 15 września danego roku,
 • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości  na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się z góry za cały rok w dwóch równych ratach, w terminie do:
 • 15 kwietnia danego roku,
 • 15 lipca danego roku.

5. Zasady zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Rytwiany

Odpady komunalne są odbierane bezpośrednio z gospodarstw sprzed wjazdu na posesję zgodnie z określoną w uchwale częstotliwością (więcej) wg harmonogramu.

Każde gospodarstwo otrzymuje odpowiednio oznakowane worki z przeznaczeniem tylko na segregowane odpady (za każdy oddany worek z odpadami otrzyma nowy worek na odpady).

Worki muszą być zapełnione co najmniej w 70% objętości.

Odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony będą odbierane 4 razy w roku zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Mieszkańcy gminy Rytwiany mogą osobiście (swoim transportem) oddać odpady do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Rzędowie zgodnie z regulaminem PSZOK-u. Wiecej informacji na stronie
www.zgokrzedow.pl/pszok/

6. JAK SEGREGOWAĆ? Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

ULOTKA INFORMACYJNA - ulotka_informacyjna_odpady.pdf

(Kliknij obraz poniżej, aby zobaczyć więcej)

Informacja-Gmina-Rytwiany


WRZUCAMY 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty 

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • plastikowe butelki po oleju spożywczym,
 • foliowe opakowania po ciastkach, chipsach, słodycze, makaron, itp.
 • opakowania po kosmetykach, szamponach, paście do zębów,
 • plastikowe torby, reklamówki, woreczki foliowe,
 • nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych),
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. po jogurtach, margarynie, kefirze, śmietanie, serkach)
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania, płynach do płukania, do mycia naczyń, podłóg itp.),
 • plastikowe wiadereczka po żywności i chemii gospodarczej, plastikowe doniczki,
 • opakowania po aerozolach (dezodoranty, lakiery do włosów itp.),
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach np. piwo, pepsi itp.
 • puszki po konserwach np. konserwy rybne, mięsne, karma dla zwierząt,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • drobny złom.

SZKŁO – worek zielony 

 • szklane butelki i słoiki:
 • słoiki po żywności,
 • butelki po napojach: sokach, alkoholach, itp.,
 • szklane butelki po oleju spożywczym,
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców) 

PAPIER I TEKTURA – worek niebieski 

 • opakowania z papieru, karton,
 • tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy,
 • zadrukowane kartki,
 • zeszyty, książki, katalogi,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe,

POZOSTAŁE ODPADY czyli odpady zmieszane tzw. pozostałości z segregacji – odbierane będą w dowolnych opakowaniach (worek foliowy, worek jutowy, opakowania kartonowe) itp.

 • zużyte artykuły higieny osobistej (np. ręczniki papierowe, wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne, maszynki do golenia, rękawiczki i maseczki jednorazowe),
 • zużyta odzież i obuwie,
 • wilgotny, zabrudzony, zatłuszczony papier po artykułach spożywczych (olejach spożywczych, lodach, mięsie, warzywach, maśle, smalcu, zużyty papier do pieczenia itp.), papier powleczony folią,
 • zmywaki kuchenne, gąbki, szczoteczki, zmiotki,
 • styropianowe opakowania na żywność na wynos,
 • worki po ekogroszku, pellecie,
 • zatłuszczona folia,
 • niedopałki papierosów, pędzle, pisaki i długopisy,
 • guma, zapełnione worki do odkurzacza,
 • potłuczone szkło, ceramika, porcelana, rozbite szyby, kryształy, lustra,
 • plastikowe zabawki (bez elektronicznych elementów),
 • resztki mięsa i kości zwierząt, odchody zwierząt domowych, 

ODPADY BIODEGRADOWALNE Worek brązowy lub zagospodarowanie na własnym kompostowniku ! 

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym skórki, obierki itp.),
 • resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,(skorupki z jajek),
 • fusy z kawy i herbaty,
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, chwasty, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • niezaimpregnowane drewno,

Odpady wielkogabarytowe (meble, materace, dywany, rowery, wózki itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz inne odpady „problemowe” należy przygotowywać na specjalny dzień zbiórki, organizowany 4 razy w roku zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub odpowiednio posegregowane odwieźć własnym transportem do PSZOK w Rzędowie (regulamin PSZOK www.zgokrzedow.pl/pszok/).

Inne odpady: Odzież używaną można wrzucać do oznakowanych pojemników na odzież używaną rozmieszczonych na terenie gminy (Rytwiany, Kłoda, Niedziałki, Ruda, Grobla, Sichów Duży, Sichów Mały, Święcica, Szczeka, Strzegom i Strzegomek).


NIE WRZUCAMY

Tworzywa sztuczne – worek żółty
· opakowań po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach i olejach technicznych, lekarstwach
· butelek i pojemników z zawartością
· połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami

Szkło – worek zielony
· szkła okiennego, zbrojonego i luster
· żarówek i lamp neonowych
· naczyń żaroodpornych, porcelany i fajansu,
· nakrętek, kapsli, korków
· szkła z ampułek farmaceutycznych
· szkła z pozostałością chemikaliów (np. lakierów i zmywaczy do paznokci)

Papier i tektura – worek niebieski
· opakowań z jakąkolwiek zawartością
· papieru zabrudzonego i zatłuszczonego
· opakowań, które oprócz papieru zawierają inne materiały np. tworzywa sztuczne (kartony po sokach, mleku i innych produktach spożywczych)


ZUŻYTE BATERIE - CO Z NIMI ZROBIĆ?

Informacja-Gmina-Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

Miejsca bezpłatnej zbiórki zużytych baterii na terenie Gminy Rytwiany:
-  budynek Urzędu Gminy Rytwiany;
-  szkoły, przedszkola, biblioteki, centrum kultury;
-  instytucje, które prowadzą zbiórkę np. sklep, ośrodek zdrowia, poczta;
-  PSZOK w Rzędowie;

Zużyte akumulatory należy:
-  zostawiać w miejscu zakupu
-  lub dostarczyć do PSZOK w Rzędowie

Informacja-Gmina-Rytwiany

 


Informacja-Gmina-Rytwiany

PRZETERMINOWANE LEKI - CO Z NIMI ZROBIĆ?

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Miejsca bezpłatnej zbiórki przeterminowanych leków na terenie Gminy Rytwiany:
-  budynek Urzędu Gminy Rytwiany - Rytwiany ul. Staszowska 15;
-  Gminny Ośrodek Zdrowia - Rytwiany ul. Kościelna 9.

Można wrzucać przeterminowane leki w formie: tabletek, drażetek, ampułek, maści, żeli, proszków, aerozoli, roztworów w szczelnie zamkniętych opakowaniach (syrop, krople itp.).

NIE można wrzucać papierowych opakowań i ulotek, termometrów, strzykawek, igieł, środków opatrunkowych.

 

 

powrót do spisu treści


7. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rytwiany

W 2024 roku usługę w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Rytwiany wykonuje

 

Informacja-Gmina-Rytwiany

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41
www.pgkim.pl
 

Podmioty uprawione do odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany są wymienione w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójta Gminy Rytwiany, który jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rytwiany (kliknij tutaj).

powrót do spisu treści


 8. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany

wersja pdf: Harmonogram2024.pdf

 Kliknij obraz poniżej, aby powiększyć:

Informacja-Gmina-Rytwiany

powrót do spisu treści


9. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany

Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Rytwiany, w celu zagospodarowania, trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą dla Gminy Rytwiany jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie.

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
telefony: 15 864 22 51, 15 816 51 02
www.zgokrzedow.pl

 

powrót do spisu treści


10. Metody zapobiegania powstawaniu odpadów

Spośród proponowanych metod zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych w życiu codziennym, można wymienić następujące zachowania, postawy, czy też sposoby uniknięcia powstania odpadów. Zachowania takie powinny być utrwalane w mentalności współczesnego konsumenta:
1) ograniczanie zbędnych zakupów,
2) wybieranie produktów trwałych i o niższej zawartości substancji szkodliwych
3) wybieranie produktów, które nie posiadają zbędnych opakowań;
4) używanie toreb wielokrotnego użytku;
5) wielokrotne używanie opakowań nadających się do danego celu;
6) racjonalne korzystanie z papieru poprzez wykorzystywanie obu stron kartki;
7) odmowa przyjęcia nieadresowanej korespondencji oraz ulotek reklamowych;
8) tworzenie punktów, miejsc pozwalających na wielokrotne udostępnianie gazet i magazynów czytelnikom;
9) kupowanie baterii nadających się do ładowania (tzw. akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych;
10) unikanie jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników;
11) kupno i konsumpcja napojów, pożywienia, środków chemicznych w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić;
12) przekazywanie zużytej odzieży, obuwia i innych przedmiotów niechcianych innym odbiorcom lub sprzedawanie na serwisach aukcyjnych;
13) wybieranie produktów trwałych;
14) czytanie etykiet na produktach i świadome podejmowanie decyzji konsumenckich.
 
Więcej na temat metod zapobiegania powstawaniu odpadów można znaleźć w Krajowym programie zapobiegania powstawaniu odpadów.

powrót do spisu treści


11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany

za 2014 rok , za 2015 rok, za 2016 rokKorekta analizy 2015 rok, Korekta analizy 2016 rok, za 2017 rok, za 2018 rok, za 2019 rok, za 2020 rok, za 2021 rok, za 2022 rok, za 2023 rok.

powrót do spisu treści


12. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych właściciel nieruchomości może wystawić na zbiórkę odpadów w wyznaczonym terminie, 4 razy w roku zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Zgodnie z art. 36 ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto, zgodnie z art. 37 wskazanej wyżej ustawy, dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Więcej o gospodarowaniu odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

13. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.), udostępnia się informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów oferujących zbieranie odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych (adresy ustalono na podstawie stron internetowych)
 
Odbiór odpadów z folii rolniczych:

• czarnych i czarno-białych,
• folii po sianokiszonce biała/zielona,
• folii tunelowej oraz,
• worków po nawozach oraz typu Big Bag.
 
Rolnicy zobowiązani są do wysegregowania odpadów na poszczególne frakcje oraz oczyszczenia z błota, ziemi, resztek organicznych i pozbawienia z innej zawartości. Odpady powinny być przesortowane.
 
Nie odbieramy: sznurków, siatek, węży nawadniających.
 
Nieodpłatny odbiór w/w odpadów zapewnia firma KORNEX.
 
Więcej informacji można uzyskać po nr tel. (81) 866 76 92, 534 086 597 lub 665 622 822

P.P.H.U. KORNEX Kornelia Mróz
Korzeniów 80, 08-504 Ułęż
NIP: 506 003 71 56
Informacja-Gmina-Rytwiany
 
Zbierający odpady z folii, sznurka:
 
1.    P.U. H EKO – RASPOL
ul. Nidziańska 3, 26-026 Brzeziny
tel. 41-311-75-68, tel. kom. 601 867 543, www.raspol.com.pl 
 
Zbierający opony ciągnikowe, ciężarowe oraz samochodowe:
 
1.    TERMO-GUM SP. Z O.O. SP.K.
32-112 Klimontów 177 Zakład Produkcji: ul. Przemysłowa 38, 26-052 Sitkówka-Nowiny
2.    Trans Południe Sp. z o.o.
Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica tel. 14-681-89-89
3.    P.U. H EKO – RASPOL
ul. Nidziańska 3, 26-026 Brzeziny
tel. 41-311-75-68, tel. kom. 601 867 543, www.raspol.com.pl
 
Zbierający środki ochrony roślin:

1. Firma Handlowo-Usługowa ECOMPLEX Zarządzanie odpadami
    ul. Skrzetlewska 4
    25-656 Kielce   
    tel. +48 692 483 532

    tel. +48 530 313 793

Skup olejów przepracowanych/odpadowych:
 
1. RAN-FLEX sp. z o .o. Biuro Handlowe - Kielce
    ul. Głogowa 13
    25-346 Kielce
    tel. (41) 369 18 05
    tel. (41) 342 53 04
    tel. (41) 369 23 13

powrót do spisu treści


14. Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych (rejestr działalności regulowanej)

Link do informacji dot. Rejestru działalności regulowanej zamieszczonych w BIP

powrót do spisu treści


15. Uchwały Rady Gminy Rytwiany dot. gospodarki odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina.

W celu wprowadzenia obowiązków gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Rytwiany wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.) Rada Gminy Rytwiany podjęła następujące uchwały:


UCHWAŁA Nr XXX/164/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR XXX /166/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XXXV/194/2013 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/164/2012 z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR XXXV/197/2013 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XX/108/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(uchylona)

UCHWAŁA NR XX/109/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(uchylona)

UCHWAŁA NR XX/111/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (uchylona)

UCHWAŁA NR XL/215/2018 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
(uchylona)

UCHWAŁA NR XL/216/2018 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany (uchylona)

UCHWAŁA NR XLI/225/2018 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/108/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zamian za uiszczoną̨ przez właściciela nieruchomości opłatę̨ za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(uchylona)

UCHWAŁA NR VIII/47/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
(uchylona)

UCHWAŁA NR VIII/48/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
(uchylona)

UCHWAŁA NR VIII/49/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
(uchylona)

UCHWAŁA NR XVIII/89/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (uchylona)

UCHWAŁA NR XVIII/90/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.)
 
UCHWAŁA NR XVIII/91/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.)
 
UCHWAŁA NR XVIII/92/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIX/99/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XX/109/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany (uchylona)
 
UCHWAŁA NR XX/110/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany (z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.)
 
UCHWAŁA NR XLVI/234/21 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany (uchylona)

UCHWAŁA NR XLVI/235/21 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.)
 
UCHWAŁA NR LXII/321/22 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. - 31 marca 2024 r.)
 
Uchwała NR LXXXV/421/24 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rytwiany (z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2024 r.)
 
Uchwała NR LXXXV/426/24 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rytwiany (z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2024 r.)
 
Zachęcamy do zapoznania się z ww. Uchwałami.

powrót do spisu treści


 Informacja-Gmina-Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany